Nyheter

Europas fjärrvärme blir lättare genom att bli hållbar

HEATflex samlar den bästa kunskapen, goda råden, konkreta tekniska lösningar och starka case om hur man kan ta in överskottsvärme och integrera förnybara energikällor i fjärrvärmen.

I en tid då Europa behöver gå över till grön energi snabbare kan det dansk/österrikiska innovationsprojektet HEATflex bidra till att påskynda omställningen.

HEATflex faciliteras av Energy Cluster Denmark i samarbete med österrikiska partners och ska göra det lättare för europeiska fjärrvärmeproducenter att integrera hållbara alternativ i värmeproduktionen.

Tillsammans har de tagit fram en gemensam teknisk och ekonomisk strategi för utnyttjande av överskottsvärme och för ökad integrering av förnybar energi i fjärrvärme.

Ambitionen i ‘Varmeplan Danmark’ är en CO2-neutral värmeförsörjning till 2042 och projektet är viktigt för den gröna omställningen av fjärrvärme. DI Energi har beräknat att mängden överskottsvärme från industri och näringsliv kan täcka ca. 100 000 småhus.

Det europeiska innovationsprojektet HEATflex bidrar till att göra målet realistiskt, säger Jakob Worm, projektledare på PlanEnergi:

– Projektet samlar alla bra lösningar, beräkningsmetoder, best practice och instruktioner på ett ställe och gör det enkelt för fjärrvärmeförsörjningen att arbeta med hållbara alternativ, säger han.

Bygger på feedback

– Alla bra lösningar finns på hemsidan HEATflex.dk; en gemensam verktygslåda och kunskapsbank (ToolBox), som samlar all relevant information om integrering av hållbara alternativ i fjärrvärmeproduktion på ett ställe. Detta gör det tillämpbart i olika europeiska sammanhang, säger Robert Pratter, forskningsingenjör på Austrian 4wardEnergy:

– Vi har tagit fram en strategi och flera Roadmaps för fjärrvärmeproducenter som vill ha en mer hållbar profil. Vi har tagit in den goda feedback vi fått från branschen, så vi säkerställer att vår lösning också utgår från de behov och önskemål som finns” säger han.

På webbplatsen presenteras även fall med exempel. Till exempel fjärrvärmeverket i Rødkærsbro, som i stort sett fasat ut naturgas som värmekälla för 600 hushåll genom att ansluta till två kraftledningar till Arlas mejeri i området: En ledning, som tar emot fjärrvärme från Arlas biogaspanna; och ytterligare en ledning kopplad till avloppsvattnet och en värmepump.

Likaså har fjärrvärmen i Hedensted kunnat få ut 50 procent av sin värme genom att utnyttja överskottsvärmen från företaget Air Liquide i närheten.

HEATflex ökar andelen förnybar energi

De konkreta exemplen är en stor del av värdet av HEATflex hemsida, tror Kim Behnke, Dansk Fjernvarme:

– HEATflex-verktygen kan användas av danska och europeiska fjärrvärmeföretag för att nå målet om 100 % förnybar energi år 2030, och HEATflex kan påskynda utfasningen av bränslen och infasningen av överskottsvärme från industri och näringsliv för återanvändning i fjärranvändning. uppvärmning, säger han och fortsätter:

– Särskilt möjligheten att optimera fjärrvärmesystemen genom att integrera ny förnybar energi helt decentraliserat och därmed minska nätförlusten kan hjälpa fjärrvärmesektorn till mer effektiva lösningar. Det är därför vi välkomnar HEATflex.

Det är inte bara fjärrvärmetillverkarna som kan få mycket kunskap från HEATflex hemsida. Webbplatsen vänder sig även till beslutsfattare, lagstiftare och underleverantörer och den innehåller aktuell lagstiftning på området, tekniska lösningar, flera utvecklade beräkningsmodeller och resultat av innovativa projekt såsom potentialen för överskottsvärme från stormarknader och bättre korrelation mellan uppvärmning och kyl; projekt som har drivits i Energikluster Danmarks regi.

– Den nuvarande energiförsörjningssituationen i Europa gör att hela konceptet med ett mer flexibelt värmesystem är mer relevant än någonsin. Därför är all kunskap som samlats in i HEATflex-projektet mycket relevant för hela energiförsörjningsbranschen, säger Lotte Gramkow, Senior Project Manager på Energy Cluster Denmark.

Projektledare Jakob Worm från PlanEnergi berättar också om HEATflex som ett bidrag till optimering av decentraliserad värmeproduktion på Dansk Fjernvarmes landsmöte torsdagen den 27/10.

FAKTA:

Fjärrvärme i Danmark innehåller för närvarande 72 % förnybar energi och kommer år 2030 att bestå av 100 % förnybar energi.

Det finns redan fjärrvärmeområden i Danmark som drivs uteslutande med förnybar energi. Här kommer HEATflex att kunna bidra till att minska VE-bränsleförbrukningen.

Projektet finansieras av partners i ERA-Net SES 2018; ett nätverk av 30 nationella och regionala FoTU-finansieringsorgan från 23 europeiska länder. Stöd har också getts från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. På den danska sidan är HEATflex delvis finansierat av Innovationsfonden Danmark. På den österrikiska sidan finansieras HEATflex av den österrikiska klimat- och energifonden.