Nyheter

2030-sekretariatet: ”Regeringens logik är inte glasklar: Mer pengar till laddplatser, men inga alls till elbilarna”

Reduktionsplikten sänks till EU:s lägstanivå, bonusen tas bort för elbilar, gasbilar och laddhybrider, det gamla reseavdraget består med förstärkt ersättning för bensin- och dieselbilar, skatten sänks på fossila drivmedel och underhållet av järnväg minskas till förmån för ökat vägunderhåll. Allt detta innebär ökade utsläpp från transportsektorn, vilket regeringen också konstaterar.

Det uppvägs bara delvis av en kraftfull satsning på laddinfrastruktur och ett något stärkt stöd för biogasproduktion, slår 2030-sekretariatet fast.

– Regeringens logik är inte glasklar. Mer pengar till laddplatser, men inga alls till elbilarna. Mer till biogasproduktion, men inget till gasbilarna. Löften om att satsa mer på vardagsresandet, men minskade anslag för järnvägsunderhåll. Betoning av kostnadseffektiva styrmedel, men reduktionsplikt på lägsta möjliga nivå – trots att det är ett kostnadseffektivt styrmedel som också skapar gröna jobb i landet. Sammantaget är 2030-målet nu långt borta, konstaterar Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

2030-sekretariatets indikatorer visar, liksom Naturvårdsverket och regeringens egna underlag, att det krävs kraftfullare styrmedel och större satsningar för att nå målet om 70 % minskad klimatpåverkan från transportsektorn till 2030, jämfört med 2010. Om riksdagen antar regeringens förslag, ökar det gapet kraftigt.

– Bonus-malus kan enkelt utformas så att det hanterar berättigad kritik av att ha varit dyrt för staten och gått till alltför dyra bilar som dessutom ofta säljs vidare till Norge. Särskilt för transportfordon är det ett dråpslag att premien nu tas bort. Att över en natt avskaffa stödet skapar också en stor osäkerhet kring framtida styrmedel – vem ska våga lita på politiken när saker rycks undan på detta sätt, utan att ens avvakta riksdagens beslut?

Reduktionsplikten ska enligt förslaget först sänkas år 2024, vilket ger tid att analysera om det inte snarare är dyr olja, svag krona och krig i vårt närområde som gör drivmedlen dyra, och om vi inte av beredskapsskäl snarare bör öka andelen förnybart, menar 2030-sekretariatet. Sekretariatet är dock positiva till att regeringen behåller och utökar Klimatklivet, Industriklivet, och behåller men minskar Stadsmiljöavtalen.

– Det är viktigt att inte slänga ut sånt som fungerar bra, och finansiellt stöd som går till åtgärder med störst klimatnytta är kostnadseffektivt och hjälper Sverige att vara ett föregångsland för andra att ta efter.

2030-sekretariatet uppmanar nu riksdagen att besinna sig åtminstone gällande snabbavvecklingen av bonusen för el- och gasbilar, reduktionspliktens nedmontering och reseavdragets ensidiga gynnande av bilresor, och står till förfogande för konkreta förslag på hur 2030-målet nås på kostnadseffektivast möjliga sätt.