Nyheter

Vattenfall ser bra förslag i Klimaträttsutredningen: Våga implementera snabbt

I sitt remissvar ger Vattenfall sitt bifall till delar av utredningen Rätt för klimatet SOU 2022:21, vilken har till syfte att se över all relevant lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får större genomslag.

Betänkandet innehåller flera bra och enkelt genomförbara förslag som bland annat att lyfta bort strandskyddet för ledningar med linjekoncession samt teknikvalet vid högre spänningar.

– Den viktigaste åtgärden för lagstiftaren är nu att införa en presumtion om att luftledning ska vara det på förhand givna teknikvalet för spänningar om 130kV och uppåt. Sverige är ett avlångt land som till ytan sett är glest befolkat. Stora avstånd ställer krav på elnätets utformning. Luftledning är tveklöst det bästa alternativet för utbyggnad av region- och transmissionsnätet, säger Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution.

Mindre lagstiftningsprodukter som är förhållandevis enkla att handlägga bör skyndsamt läggas fram för riksdagen för snabb implementering.
– Med den nyindustrialisering som Sverige står inför behöver elnätet byggas ut skyndsamt. Förväntningarna från kunder och samhälle är höga och det finns många bra förslag i utredningen som kan bidra till enklare utbyggnad och förhoppningsvis kan förslagen implementeras så snart som möjligt, säger Annika Viklund.

Här kan du ta del av Vattenfalls remissvar.