Nyheter

Vidareutveckling av WELL

Ett gediget arbete låg bakom lanseringen av WELL version 2 för två år sedan. Dessutom har organisationen bakom WELL – International WELL Building Institute (IWBI) – tagit fram Ratings som fokuserar på särskilda områden. Sedan finns ett certifieringssystem för stadsdelar – WELL Community – i pilotversion, med ett sjuttiotal projekt globalt.

WELL är utvecklat av och administreras av International WELL Building Institute (IWBI). Certifieringssystemet tillhandahålls genom Green Business Certification Inc. I Sverige är det SGBC som ger stöd och utbildningar och svarar för information, bland annat genom att organisationen har en certifieringsspecialist som svarar för WELL och även för LEED.

Mestadels inomhus

Certifieringssystemet WELL tar bland annat fasta på att vi tillbringar absoluta merparten av våra liv inomhus och att innemiljön därför har en stor påverkan på hälsa och välmående. I WELL används ett stort antal kriterier samlade i 108 indikatorer som fördelas i tio indikatorkategorier, bland annat luft, ljus, material och mental hälsa.

WELL-certifiering kan användas för byggnader med bland annat kontor, bostäder, kommersiella lokaler, undervisning, industrier och hotell. Det går att certifiera både nybyggnationer, befintliga byggnader och hyresgästanpassningar.

Bedömning och poängsättning i WELL handlar både om ”hårda” och ”mjuka” värden. Innemiljön måste klara både fysiska krav, som är tekniskt mätbara, och ett antal krav som har med trivsel, gemenskap och god anda att göra.

En rad svenska projekt har certifierats med WELL. Tidiga projekt använde version 1. Senare har version 2 pilot och version 2 tillämpats. Inför version 2 samlades erfarenheter in från byggherrar och andra aktörer som hade använt WELL samt från konsulter som hade arbetat med WELL. Målet var att åstadkomma en version som är mycket flexibel. Version 2 fungerar som ett ramverk. Certifieringen ska gå att tillämpa oavsett landets lagar, regelverk och praxis på byggområdet. Här tar IWBI fram så kallade Equities som godkänner exempelvis svenska byggregler.

–Version 2 är också flexibel så till vida att den kan användas på bred front av stora organisationer, för att certifiera hela fastighetsportföljer, till och med på global basis, berättar Eleftherios Zacharakis. IWBI har ett program som heter WELL at Scale och det underlättar för företag som vill arbeta holistiskt med WELL och täcka in hela sin organisation. Termen Corporate Wellbeing kan användas i sammanhanget.

Eleftherios Zacharakis arbetade tidigare som konsult hos WSP. Numera är han Senior Associate i Client Success Team hos IWBI:s EMEA team, och stationerad i Stockholm (EMEA = Europe, Middle East, Africa). Förutom Zacharakis finns ett flera andra medarbetare som är lokaliserade i olika länder i världen. Merparten av institutets personal finns annars i New York, där huvudkontoret ligger.

Kombination med andra certifieringar

Många byggnationer som certifieras för WELL använder ett annat system i grunden. Detta kan utgöras av BREEAM, LEED eller för Sveriges del Miljöbyggnad. IWBI arbetar för att underlätta kombination med ett annat system. Viss dokumentation som har samlats in inom BREEAM eller LEED kan återanvändas i WELL. För att underlätta detta har så kallade Crosswalks tagits fram. Detta har gjorts bland annat för flera nationella versioner av BREEAM, för Sverige finns Crosswalk från BREEAM-SE. Det finns också en Crosswalk från LEED. Nu pågår ett samarbete mellan IWBI och SGBC, med målet är att ta fram en Crosswalk även för Miljöbyggnad, vilken eventuellt väntas under de kommande åren.

Hållbarhetsaspekterna har varit centrala när Skandia Fastigheter utvecklat Fabriksparken i Sundbyberg. Hälsa är ett särskilt fokusområde för företaget, vilket märks tydligt när Koppartråden tar form. Byggnaden miljöcertifieras enligt BREEAM, genomgår en större återbruksinventering och kommer även att erbjuda hälsosamma arbetsmiljöer på en ovanligt hög nivå, genom hälsocertifieringen WELL Core. Bild: Skandia Fastigheter

Särskilda utvärderingskoncept

När WELL 2 pilot skulle utvecklas till den definitiva version 2, kom pandemin på sätt och vis i vägen våren 2020. Lanseringen dröjde till hösten 2020. Under tiden passade IWBI på att ta fram ett av sina WELL Ratings. Att använda en WELL Rating är att arbeta med fokus på specifika områden av WELL. Det är möjligt att inleda sitt hållbarhetsarbete med en Rating och senare tillämpa denna på en WELL-certifiering. Ratingen blir i sådan fall ett mellansteg på vägen till komplett certifiering.

WELL Health-Safety Rating, som utvecklades 2020, främjar hälsa och säkerhet. Det kan gälla anpassning till Covid-pandemin, att återöppna ett kontor efter pandemin, få beredskap inför en kommande pandemi samt att klara andra hot och katastrofer av olika slag.

WELL Performance Rating lanserades i somras. Den beskriver hur mätningar kan göras av parametrar viktiga för innemiljö och hälsa. Det handlar om luftkvalitet, termisk komfort, vattenkvalitet, akustik, ljus, miljömonitering och personers omdömen om innemiljön. 21 av 33 mätbara strategier måste uppnås för att bli godkänd.

WELL Equity Rating som har fokus på social hållbarhet lanserades i november. Det handlar bland annat om jämlikhet, jämställdhet och inkludering, tillgänglighet och att utveckla en hälsosam kultur.

–WELL Equity Rating togs fram mot bakgrund av ett behov att jobba tydligare med social hållbarhet, för att säkerställa att alla har samma möjligheter att vara hälsosamma. I vår del av världen tänker vi bland annat på EU:s taxonomi, som även omfattar social hållbarhet, säger Eleftherios Zacharakis.

En nyhet är också programmet Works with WELL vilket är under utveckling globalt. Det ger tillverkare möjlighet att få licens från WELL för sina produkter. Dessa kan utgöras av byggmaterial, byggprodukter, möbler, sensorer, smarta styrsystem och mycket mer. Om byggherren/entreprenören väljer licensierade produkter, erhålls produkter som redan är godkända och på köpet medföljer all den dokumentation som krävs av WELL. Detta har betydelse för och underlättar vid prövningen gentemot kriterier i indikatorkategorin Materials.

Hittills har tre klarat certifieringen med pilotversionen av WELL Community Standard, medan 31 är pre-certifierade. Första svenska projektet är GoCo Health Innovation City i Göteborg. Bild: GoCo Health Innovation City

Även för stadsdelar

IWBI administrerar också ett certifieringssystem för stadsdelar – WELL Community Standard – som finns i en pilotversion. För närvarande har 68 projekt världen runt anslutit sig som pilotprojekt. Hela 50 procent av dem finns i Kina, däribland Beijing Winter Olympic Games Village och Xintiandi i Shanghai. Den senare var först i världen att bli certifierad. I EMEA (Europe, Middle East, Africa) finns 27 procent av pilotprojekten. Porta Nuova i Milano var den första stadsdelen i världen som certifierades med både WELL Community och LEED for Cities and Communities. Första svenska projektet är GoCo Health Innovation City i Göteborg. Hittills har tre klarat certifieringen med pilotversionen av WELL Community Standard, medan 31 är pre-certifierade.

En skarp version kan förhoppningsvis lanseras inom några år.

Sammanfattningsvis är WELL därmed ett bra alternativ vare sig fastighetsägaren vill arbeta holistiskt eller med en eller några aspekter i taget. Det kan handla om hela fastighetsbestånd eller enskilda byggnader. WELL kan vara ett bra stöd i företagets strategi för att nå sina ESG-mål. Med både ett system som BREEAM, LEED eller Miljöbyggnad i basen kompletterat med WELL går det att arbeta för både Planetary och Human Health.