Nyheter

Kävlinge: Åtgärder för att spara el

Sänkt inomhustemperatur, fler solceller, gatubelysning som tänds en halvtimme senare och en fortsatt genomgång av energisparande åtgärder i våra fastigheter är några av de aktiviteter som Kävlinge kommun genomför för att minska elanvändningen i vinter. Men julbelysningen får vi njuta av även i år.

Med anledning av det nu ansträngda energiläget i Europa och Sverige tillsatte Kävlinge kommun tillsammans med KKB Fastigheter tidigare under hösten en arbetsgrupp som skulle ge förslag på konkreta aktiviteter och åtgärder för att minska vår energianvändning. Arbetsgruppen har analyserat konsekvenser för olika åtgärder och har nu lagt fram förslag på en rad aktiviteter, både sådana som snabbt kan genomföras och sådana som är mer långsiktiga.

– Det är viktigt att se på helheten för de olika energisparande åtgärderna, så att de inte gör mer skada än nytta. Att dra ner på belysningen kan exempelvis tyckas vara en enkel sak men som kommun har vi ett ansvar gentemot våra kommuninvånare och vi vill inte tumma på tryggheten, säger kommunstyrelsens ordförande Pia Almström.

Pågående långsiktigt arbete

I Kävlinge kommuns långsiktiga hållbarhetsarbete är en ökad energieffektivitet en viktig grundsten. Förutom de nya åtgärder som nu vidtas kommer Kävlinge kommun och KKB att snabba på det redan pågående hållbarhetsarbetet inom flera områden. Ett exempel på detta är en fortsättning av de energikartläggningar som redan görs, och som genererat stora effektivitetsvinster.

– KKB har under en längre tid investerat i modern teknik, exempelvis uppkopplade fastigheter som möjligört driftoptimering på ett effektivt sätt. Hittills i år har vi minskat energianvändningen med 7 procent, sammanlagt omkring 1,6 miljon kilowattimmar, jämfört med förra året, säger Håkan Nilsson på KKB.

Julstämning

Julbelysning är något vissa kommuner har valt att minska ner på, eller helt avstå från. I Kävlinge kommun kommer dock julbelysning att tändas även i år.

– Vi behöver ljus under denna mörka årstid, och vår julbelysning är till största del energisnål LED-belysning. När vi såg hur liten effekten skulle bli om vi avstod från den beslutade vi att den skulle få sprida julstämning även i år, förklarar Pia Almström.

Kävlinge kommun har hittills beslutat om följande åtgärder i syfte att minska elanvändningen:

”Gatubelysningen tänds 30 minuter senare på eftermiddagen och släcks 30 minuter tidigare på morgonen.

Vi ökar takten i det pågående arbetet med att byta ut äldre armaturer i gatubelysningen till ny, mer energieffektiv.

Inomhustemperaturen sänks med en grad i våra lokaler, men hålls över de riktlinjer som finns för olika verksamheter.

Antalet solceller på nybyggnationen på Tolvåkersområdet fördubblas, vi går vidare i arbetet för att kunna placera solceller på VA-verkets tak och fortsätter inventeringen av tak som är möjliga att placera solceller på.

Alla kommunens verksamheter får i uppdrag att se över sina lokaler och arbetssätt för att se vilka energisparåtgärder som går att göra där.

Dialog förs med samarbetspartners och hyresgäster för ytterligare energisparande åtgärder inom kommunens verksamheter och lokaler.”