Nyheter

Ny undersökning från SBAB: Villaägare i klimatriskutsatta områden saknar information

Majoriteten (81 procent) av Sveriges villaägare har kännedom om vad klimatrisker är. Samtidigt uppger endast en av fem att de fått tillräcklig information om de områden som svenska myndigheter bedömer är extra utsatta för klimatrisker. Detta trots att drygt hälften (55 procent) bor i just dessa områden. En majoritet (65 procent) har ingen ekonomisk buffert för att hantera klimatrisker.

Detta är några av resultaten i SBAB:s årliga undersökning om klimatrisker.

Sverige är till stor del planerat och uppbyggt med utgångspunkt i vårt nordiska klimat. I takt med att klimatet förändras behöver också samhället anpassas och rustas för att hantera klimatrisker. I en ekonomisk kommentar från Riksbanken uppger de att risken för att kustnära bostäder hamnar under vatten vid extremväder ökar och att bostäder till ett värde av cirka 5 procent av bankernas totala utlåning är utsatta för denna klimatrisk i det allvarligaste klimatscenariot.

Syftet med SBAB:s undersökning är bland annat att utreda hur mycket Sveriges villaägare vet om klimatrisker, hur många som bor i klimatriskområden idag, och om de anser att den egna fastigheten är exponerad för klimatrisker idag och i framtiden.

Resultaten visar att den generella kännedomen bland Sveriges villaägare är fortsatt hög då 81 procent svarar att de vet vad klimatrisker är, att jämföra med 2021 då motsvarande siffra var 85 procent. Samtidigt saknas information om hur det egna närområdet riskerar att drabbas – endast 23 procent uppger att de fått tillräcklig information om de områden som svenska myndigheter bedömer är extra utsatta för klimatrisker. Andelen har dessutom minskat tydligt jämfört med föregående år då motsvarande siffra var 29 procent.

– Det är positivt att många villaägare vet vad klimatrisker är. Samtidigt är det oroande att så få upplever att de har fått information om hur drabbat det egna närområdet riskerar att bli. Som villaägare finns det mycket man kan göra själv för att hantera klimatrisker men det kräver att man känner till att man kommer att bli påverkad och på vilket sätt. Här har alla aktörer ett ansvar att informera både befintliga och framtida husägare, säger Axel Wallin, hållbarhetschef på SBAB.

SBAB:s undersökning visar att 55 procent av villaägarna bor i något av de särskilt utsatta klimatriskområdena som MSB och SGI pekar ut i kartläggningen Nationella riskområden.
Av dessa är det endast 18 procent som anger att den egna fastigheten är exponerad för klimatrisker idag eller inom de närmaste fem åren. Undersökningen visar också att det är få som har förberett sig ekonomiskt för att hantera klimatrisker – 65 procent av alla svarande uppger att de inte har någon buffert alls för detta. Jämfört med 2021 är det dock fler idag som har förberett sig ekonomiskt – då uppgav 74 procent att de inte hade en buffert.

– Även om det är svårt att veta i förväg hur den egna fastigheten kan drabbas i framtiden så är mitt råd till villaägare att börja med att undersöka om man bor i ett område som pekas ut som ett riskområde. Därefter blir det lättare att avgöra hur stor budget man behöver ha för hantering av framtida klimatrisker. Men jag tycker inte att man bara ska fokusera på riskminimering i framtiden utan också titta på anpassningar som kan göras redan idag, såsom energieffektiviserande åtgärder, säger Axel Wallin