Nyheter

Rapport från Trämarknaden i Karlstad

Branschorganisationen Svenskt Träs traditionella marknadsseminarium på Trämarknaden i Karlstad den 17 november, bjöd på viktiga diskussioner och insikter om träbranschen just nu. Under förmiddagen diskuterades världsekonomin, råvaruförsörjningen och Skogsstyrelsens analyser kring hållbara avverkningsnivåer. Det framkom att branschen står inför utmaningar framåt men att man ser ljust på framtiden då efterfrågan av svenska trävaror ser ut att öka.

Kerstin Hallsten, chefsekonom på Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna öppnade dagen med att tala om en världsekonomi i gungning. Där träbranschen, som många andra branscher, har påverkats av energikrisen, en lågkonjunktur runt hörnet och det rådande världsläget.

Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen, presenterade sedan sina huvudbudskap om hållbara avverkningsnivåer från rapporten Skogliga konsekvensanalyser, SKA22. Rapporten görs av Skogsstyrelsen på uppdrag av regeringen vart sjunde år. Under förmiddagens panelsamtal diskuterades hur resultaten från analysen kan komma att påverka svenska sågverk.

– Resursanvändningen i skogen är allt högre och det gör att vi har mindre marginaler nu än vad vi har haft tidigare. Om vi ökar avsättningarna för naturvårdsändamål, givet att vi för övrigt sköter skogen som idag, så får det konsekvenser för avverkningsmöjligheterna. På motsvarande sätt försämrar ett ökat avverkningsuttag möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar. Det finns alltså inget outnyttjat utrymme längre, inte om vi fortsätter på samma sätt som idag, säger Herman Sundqvist och tillägger att för att kunna fortsätta öka avverkningsmöjligheterna, så måste vi öka tillväxten.

Erik Brandsma, vd på Sveaskog, håller med om att förutsättningarna för skogsnäringen har förändrats.

– Trendbrottet är intressant, att det finns flera intressen i skogen och flera värden att ta hänsyn till. Vi har behövt dra ner våra avverkningsvolymer under en kort period men de kommer att öka igen framåt, säger Erik Brandsma.

Peter Holmgren, senior rådgivare på FutureVistas, påpekade klimatnyttan med ett aktivt skogsbruk.

– Det är viktigt med ett fortsatt aktivt skogsbruk och man bör titta på den totala klimatnyttan som skogen och produkterna tillsammans bidrar med. Skogsbruket bygger upp kollagret i skogen samtidigt som produkterna ersätter fossila material och bränslen, säger Peter Holmgren.

Mathias Fridholm, direktör på Svenskt Trä, såg en samstämmighet i paneldiskussionerna.

– Skogsstyrelsens analyser är en viktig del för att skapa en trygghet i förutsättningarna inför beslut för svenska sågverk och inte minst för svenska politiker. Jag tar med mig från diskussionerna att panelen var samstämmig i att råvaruförsörjningen till svenska sågverk är viktig. Detta i en värld där efterfrågan på trävaror kommer att öka både lokalt och globalt, säger Mathias Fridholm och fortsätter.

– Vi ser fortsatt stora investeringar i svensk sågverksnäring, med en stor framtidstro, där alla är fokuserade på att också kunna få ut mer trävaror från varje träd. 

Senare under dagen diskuterades marknaden för sågade trävaror, bland annat av David Hopkins, Chief Executive på Timber Development UK och Jukka Vornanen, Global Wood Supply Manager på IKEA of Sweden. De bekräftade bilden av en fortsatt stor efterfrågan på trävaror.

– På eftermiddagen hörde vi från flera håll att vi möjligtvis står i en lite svagare trävarukonjunktur just nu där vi hoppas på att den kinesiska- och MENA-marknaden ska ta fart. Samtidigt förändras inte den långsiktiga bilden av en fortsatt växande efterfrågan på trävaror. Vi ser tecken på hur vi är i en tid där de globala handelsflödena förändras med ett ökat fokus på USA och Europa, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker av trävaror på Skogsindustrierna.

Läs programmet för Svenskt Träs marknadsseminarium 2022 och se hela inspelningen:

här.