Nyheter

Umeå universitet: Nya flexibla lokaler för ökat lokalutnyttjande och minskat klimatavtryck

Nu går starten för den nya byggnaden som ska möta Umeå universitets behov av lokaler för undervisning och kontor, men också råda bot på bristen av tentamensalar i campusnära läge. Med sin strategiska och centrala placering ska byggnaden bli universitetsområdets framtida knutpunkt.

Den nya byggnaden, som i planeringsstadiet kallades Hus K, kopplar samman Universum, Aula Nordica och Naturvetarhuset och stärker Campus Umeås fysiska identitet. Den 9 500 kvadratmeter stora byggnaden kommer att omfatta fem våningsplan och innehålla tentamenssalar med plats för upp till 540 personer, vilket innebär att Umeå universitet för första gången kan samla alla sina tentamenslokaler på huvudcampus. Där kommer även att finnas lokaler för undervisning, kontor, studieplatser och café.

– Behovet av nya tentamenslokaler i ett centralt läge på campus i Umeå har länge varit stort och det är glädjande att arbetet nu kommer att startas upp. Vi ser fram emot att få tillgång till de nya flexibla lokalerna när de är klara, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Flexibla lokaler för ökat lokalutnyttjande och minskat klimatavtryck

För att kunna använda lokalerna i det nya huset så effektivt som möjligt får de en flexibilitet så att de enkelt kan ställas om till olika aktiviteter. Det innebär bland annat att tentamenssalarna ska kunna göras om till lärosalar när behovet ökar, och omvänt att lärosalar kan användas som tentamenssalar vid intensiva tentamensperioder. Genom den höga graden av generalitet och användarflexibilitet skapas en hållbar byggnad som är framtidsäkrad över lång tid.

– Att bygga hållbart och långsiktigt är alltid av största vikt för Akademiska Hus och vi ställer höga miljökrav i utvecklingen av alla våra byggprojekt. Med en rad insatser såsom att samtliga systemval utvärderas ur ett klimatperspektiv och att vi installerar energieffektiva funktioner som exempelvis behovsstyrd ventilation och belysning, säkrar vi att det nya huset blir en klimatsmart byggnad. Vi har också fokus på återbruk och kommer att återanvända en del material från andra byggnader inom vårt fastighetsbestånd, säger Ali Ranji, projektdirektör på Akademiska Hus.

Byggnadens stomme har dessutom optimerats utifrån den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna och varje del har beräknats för att minska materialåtgången. Den betong som kommer att användas är grön betong som är bättre för miljön än traditionell betong.

Ytterligare en hållbarhetsaspekt som bidrar till ett minskat klimatavtryck är att den nya byggnaden från början var tänkt att bli större än vad som nu blir fallet. Genom att samla in data via sensorer och bokningssystem och utifrån det analysera hur lärosätets befintliga lokaler kan nyttjas än bättre, har Akademiska Hus och Umeå universitet kraftigt kunnat reducera det ursprungliga nyproduktionsbehovet.

Den nya byggnaden beräknas stå klar våren 2025. Akademiska Hus uppskattar i nuläget sin investering i projektet till 340 miljoner kronor.

Bild: LINK Arkitektur