Nyheter

Ny undersökning: Fastighetsbolagen vill hellre återbruka än bygga nytt

Arbetet med återbruk har inte riktigt tagit fart inom den svenska fastighetssektorn och branschen efterlyser nu mer handlingskraft. Till exempel vill många bolag att återbruk av fastigheter bör subventioneras i förhållande till nybyggnation och att återbruk lyfts tydligare från politikerhåll.

Det här visar en undersökning om återbruk från Tyréns, med svar från hållbarhetschefer inom 16 av de 50 största fastighetsbolagen.

– Även om återbruk är ett hett diskussionsämne i branschen, så ser vi att återbruk fortfarande är i sin linda bland fastighetsbolagen. Knappt vart femte bolag svarar att de arbetar med återbruk i någon större omfattning idag, berättar Camilla Rörborn, som är affärschef inom Tyréns.

Den här utvecklingen väntas dock förändras radikalt inom den närmaste framtiden. Samtliga bolag menar nämligen att de kommer att arbeta med återbruk i större utsträckning inom de närmaste två åren. Två av tre bolag svarar till och med att de kommer att arbeta med återbruk i mycket större utsträckning.

Återbruk ska prioriteras

Samtidigt finns det delar som behöver utvecklas menar de utfrågade hålbarhetscheferna.

– Viljan till förändring finns, men det behövs mer stöd från samhällets sida. Åtta av tio bolag menar till exempel att återbruk av fastigheter bör subventioneras i förhållande till nybyggnation, säger Camilla Rörborn och fortsätter;

– Resultaten visar också att vart fjärde bolag uppger att lagar och regler sätter käppar i hjulet för arbetet med återbruk. Lika många anger ekonomisk nytta som största hinder.

Underbetyg till politikerna

Undersökningen har även tittat närmare på engagemang i frågorna om återbruk – både internt och från samhällets beslutfattare. Här visar svaren på ett stort missnöje med hur politikerna närmar sig frågan. 75 procent av respondenterna tycker inte att politiska beslutsfattare är tillräckligt engagerade i frågor om återbruk.

– Det finns också en hel del arbete att göra internt i fastighetsbolagens styrelserum. Engagemanget skiftar nämligen betydligt. Samtidigt som 75 procent av företagsledningarna ses som engagerade i frågor om återbruk, så är det sämre ställt på styrelsenivå, där bara vart tredje hållbarhetschef anser att styrelsen är engagerad, avslutar Camilla Rörborn.

Om undersökningen

Tyréns har undersökt nuläge och framtidsutsikter när det gäller återbruk inom fastighetsbranschen. Undersökningen har även tittat närmare på vilka hinder som bolagen upplever och vilket engagemang som finns internt och externt för återbruk.

Genomförandet ägde rum i oktober 2022, med svar från hållbarhetschefer inom 16 av de 50 största fastighetsbolagen i Sverige.