Nyheter

Sockergränden i Landskrona

Emrahus uppför ett LSS-boende vid Borstahusen i Landskrona. Byggnaden ska certifieras både med Miljöbyggnad nivå guld och enligt internationell passivhusstandard, även här nivå guld.

Under senare år har många LSS-boenden byggts landet runt. Behovet är dock fortfarande inte tillgodosett. Enligt Boverket fattas det LSS-boenden i 52 procent av landets kommuner. Emrahus är en stor aktör vad gäller denna typ av boende. En specialinriktning är passivhus och allt som Emrahus uppför är passivhus. Dessutom har man hög standard för innehållet i husen, både beträffande fysisk och kognitiv tillgänglighet.

– Det vi nu uppför i Landskrona blir det första LSS-boendet i Sverige som ska certifieras med både Miljöbyggnad guld och som passivhus guld. Och överhuvudtaget den första byggnad som dubbelcertifieras med dessa system, berättar Robin Berkhuizen, vd för Emrahus AB.

LSS-boendet byggs i två plan. Det nedre blir ett gruppboende med sex lägenheter, gemensamma lokaler och personallokal. Det övre planet ska inrymma ett serviceboende med sju lägenheter, samlingsrum och kontor.

– Förutom att vi följer normer för LSS-boenden satsar vi extra på fysisk tillgänglighet, och även på kognitiv tillgänglighet, där vi tar experthjälp av psykolog och neurodesigner, fortsätter Robin Berkhuizen.

Bland många aspekter som man har arbetat med kan nämnas belysningen inomhus. Här väljs ett speciellt koncept – Human Centric Lighting – som efterliknar ljuset under en solig vårdag.

Även radhus

Tomten som disponeras ger plats åt ett ytterligare bygge, nämligen fyra radhus. Även dessa blir passivhus. De har tjocka väggar (yttervägg 60 cm) och är i likhet med LSS-boendet klädda med fasadtegel.

Arkitekt för LSS-boendet är Anders Lindé hos Emrahus Projektutveckling, medan Jakobsson Pusterla AB ritat radhusen. Detta företag hade först uppdraget att utreda hur resterande del av tomten kunde nyttiggöras och fick sedan förtroendet att ta fram detaljprojektering för radhusen. Tack vare dessa har hela tomten kunnat utvecklas, och mellan LSS-boendet och radhusen har det skapats en gränd som kallas Sockergränd.

– Gestaltning och utförande av radhusen ansluter till LSS-boendet, berättar arkitekten Marco Pusterla. Båda är klädda med fasadtegel som är mönstermurat på bottenplan och med varierande uttryck på tegelstenarna över hela fasaden. För att bryta regelbundenheten på LSS-boendets fasader har fönstersättningen varierats och det har vi även gjort på radhusen, där vi dessutom kunnat jobba med taksiluetten.

Gavelhusen är lika stora – 182 kvm – men spegelvända i förhållande till varandra. Lägenheterna utan gavlar är på 136 respektive 168 kvm. Den senare har vindsvåning och terrass, vilket den mindre saknar. Denna skillnad återspeglas i fönstersättningen. Radhus innebär annars upprepning, men i detta fall har denna brutits och dynamik har skapats.

– Tre av husen har kamin och därför reser sig också skorstenar, som går i samma stil som ventilationshuvarna på LSS-boendet. Båda byggnaderna har vegetationstak med Sedum och gräs, där vegetationen på radhusen är tjockare.

Att byggnaderna är passivhus ställer krav inte minst på täthet, vilket i många fall kan innebära risk att fukt kondenserar i konstruktionen. Väggarna i husen på Sockergränd består dock enbart av oorganiska material. Och ingen plastfolie eller ångbroms används. Skulle kondens ändå uppstå finns inget organiskt substrat att växa på.

Miri Bygg

För bygget svarar Miri Bygg AB som utför all husbyggnad, inredning och markarbete. Företaget anlitar underentreprenörer för el, vent, VS och sprinkler. Miri Bygg har tidigare uppfört bland annat två LSS-boenden, samt åt Emrahus ett seniorboende. Det senare i form av passivhus.

– Utmaningarna med bygget av Sockergränden och andra passivhus är bland annat de stora kraven på täthet överallt, berättar Drilon Gashi, vd för Miri Bygg. Valet av material såsom isolering och fönster är mycket viktigt, och att undvika köldbryggor.

Installationsarbetena måste utföras med stor hänsyn för att inte punktera klimatskalet. När hål ska borras måste genomföringarna tätas ordentligt.

– Den omständighet att husen certifieras enligt ett internationellt system för passivhus och dessutom för det svenska systemet Miljöbyggnad guld, innebär att Sockergränden blir en väldigt bra referens för oss inför framtiden, avslutar Drilon Gashi.

FAKTA

Tidplan: september 2020–april 2023

Byggherre: Emrahus Projektutveckling AB

Byggentreprenör: Miri Bygg AB

Arkitekt LSS-boende: Emrahus Projektutveckling AB

Arkitekt, radhus och gestaltning av tomten: Jakobsson Pusterla AB

Kostnad: cirka 60 miljoner kronor