Nyheter

SGBC lanserar Miljöbyggnad 4.0

Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council (SGBC) publicerar nu en uppdatering av det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad – Miljöbyggnad 4.0 som också är linjerat mot EU-taxonomin.

Miljökraven för byggnader ökar och branschen utvecklas just nu extremt fort. Att uppdatera certifieringssystemen i takt med omvärlden är en viktig del i SGBC:s arbete med att framtidssäkra den bebyggda miljön och på så sätt driva klimatarbetet framåt.

– Klimatomställningen är vår tids största fråga och hållbarhetsarbetet måste accelerera trots det osäkra ekonomiska läge vi befinner oss i just nu. Vi vet att fastighetsbranschen står för en betydande del av de negativa klimatutsläppen i Sverige (21 procent). System som Miljöbyggnad är viktiga verktyg då byggaktörerna genom opartiska granskningar visar att man faktiskt uppfyller våra gemensamma miljökrav, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC.

Syftet med utvecklingen har bland annat varit att arbeta in delar av EU-taxonomin samt uppdatera indikatorer mot andra nya standarder, lagkrav och behov.

– Miljöbyggnad kommer fortsatt ha ett tydligt fokus på uppföljning och verifiering av faktiskt utfall. Det är ett robust styrmedel och komplement till en byggherres miljö- och hållbarhetsambitioner och kravställande under projektering och produktion. Största skillnaden är att vi antagit ett något mer holistiskt synsätt och nu tar hänsyn till bland annat återbruk, cirkularitet och ekosystemtjänster. Vidare har vi lagt större fokus på klimatnytta och klimatrisker, säger Carolina Larsson, chef Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift, SGBC.

Miljöbyggnad ägs och utvecklas av SGBC, som även genomför certifieringarna. Idag är över 2300 byggnader certifierade eller preliminärt certifierade i systemet.

Den uppdaterade manualen finns att hämta här: 

Manualer och verktyg för Miljöbyggnad – Sweden Green Building Council (sgbc.se)