Nyheter

Ett familjeföretag med hållbarhet högt på agendan

Econova är ett familjeföretag som idag drivs av tredje generationen Andersson. Drivkraften att ta tillvara naturens resurser och återvinna så mycket som möjligt har funnits med sedan starten 1959.

Med ledord som glädje, gemenskap, entreprenörskap, handlingsfrihet och ansvarstagande vill ägarfamiljen skapa trygga och trivsamma arbetsplatser och långsiktigt hållbara affärer. Christoffer är en del av ägarfamiljen och också VD för Econova Recycling.

Som både ägare och operativ chef har han inflytande och insyn i stora delar av Econovas verksamhet och med hållbarhet som riktmärke sätter han tillsammans med övriga ägare upp ramarna för verksamheten på lång sikt.

Varför är det viktigt för dig att Econova jobbar med hållbarhet?

– Vi som ägare vill driva företag som vi är stolta över. Vi har bara en jord, och därför är det viktigt för oss att arbeta med hållbarhet. Vi är stolta över vår affärsidé som bygger på hållbarhet i grunden, och det känns taktiskt och strategiskt rätt att bygga vidare på den. I vår bransch kan vi göra stor nytta för miljön genom att skapa kretslopp och cirkulära processer. Vi kan ta ansvar för de produkter vi köper in och de samarbeten vi inleder med externa samarbetspartners. Vi strävar efter att minska antalet ohållbara produkter i vårt sortiment och erbjuda mer hållbara alternativ. Genom att bidra med vår kunskap hoppas vi kunna utbilda konsumenter och förändra deras köpbeteende, så att hållbara val i framtiden blir en självklarhet för alla.

På vilket sätt är ni med och styr hållbarhetsarbetet, från ägargruppen respektive ledningsgruppen?

– Ägarna diskuterar ramarna för hållbarhetsarbetet inom alla bolag i koncernen. Det arbetet ligger sedan till grund för ägardirektivet. I det direktivet finns dels praktiska mål och regler för verksamheterna, men också ett segment kring hållbarhet. Vår utgångspunkt är att alla bolag ska jobba med hållbarhet på det sättet som de gör bäst. Som ägare är vi inte inne och detaljstyr i verksamheterna, utan jobbar med hållbarhet genom att delegera ansvar till dem som är experter på just hållbarhet. Det är medarbetarna, som är i verksamheten hela dagarna, som är bäst på att veta hur vi ska arbeta för att nå våra mål. På så sätt är alla delaktiga i att forma hållbarhetsmålen.

– Som både ägare och del av ledningsgruppen är det viktigt för mig att särskilja min roll som ägare från min operativa roll som VD. Vi diskuterar och tar fram ägardirektiv i ägargruppen, men det är ledningsgruppen som beslutar hur hållbarhetsmålen ska nås i respektive bolag. Man får bära olika hattar, och det innebär att man ibland får ge sig själv direktiv. Att vara både ägare och ledare innebär också många fördelar. Jag har en stor insikt i de olika företagen i koncernen, och jag kan anpassa våra mål efter deras verksamhet och resurser.

Varför är det viktigt att varje medarbetare bjuds in och involveras i hållbarhetsarbetet?

– Alla medarbetare har en spetskompetens och behöver vara delaktiga i att sätta hållbarhetsmål och metoder och handlingsplaner för att nå dem. Det är exempelvis maskinförarna som vet bäst hur man minskar bränsleförbrukningen. Om hållbarhetsarbetet ska ge effekt och skapa engagemang måste alla känna sig delaktiga. Målen ska vara anpassade för varje funktion och individ så att de blir tydliga, inspirerande och engagerade. Alla ska känna att de bidrar till företagets stora gemensamma mål. Det är väldigt viktigt även för den sociala hållbarheten. Om man inte trivs på sin arbetsplats eller känner att man bidrar, så gör man inte ett bra jobb, vilket i förlängningen innebär att vi inte kan fortsätta vårt ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsarbete. Alla delar av hållbarhetsarbetet hänger ihop och är lika viktiga.

Var ser du Econova om tio år?

– Om tio år vill jag att Econova ska ha bibehållit sin starka roll på den nordiska trädgårdsmarknaden och tagit en större och starkare roll inom återvinning och den cirkulära ekonomin. Jag ser att det är där vi har störst potential och kan göra störst skillnad. Det är inom den branschen vi kan skapa de mest hållbara affärerna som både gynnar samhället i stort, men som också bidrar till ekonomisk hållbarhet som gör att vi kan växa, bli fler och göra ett ännu bättre jobb. Jag hoppas att Econova fortfarande är ett familjeföretag och att den fjärde generationen har börjat engagera sig i koncernen. Vi driver bolaget framåt tillsammans med en stor stolthet och ett stort engagemang, och fäster stor vikt vid långsiktiga lösningar för kommande generationer. Vi engagerar oss i lokalsamhället och återinvesterar resurser i verksamheten, exempelvis genom att investera i nya produktionsmaskiner eller renovera kontoret. Det är viktigt för oss att alla anställda mår bra och trivs på jobbet. Våra anställda är vår viktigaste resurs, och vi driver alla företaget framåt tillsammans.