Nyheter

Ny helt elektrifierad stadstrafik startar i Lund

I augusti 2023 startar Lunds nya stadstrafik med den för Skånetrafiken nya leverantören Keolis. Den nya trafiken innebär bland annat tystare elbussar utan avgasutsläpp.

Skånetrafikens hållbarhetsprogram handlar om att kunna leverera hållbara resor – ur ett klimatperspektiv, hälsoperspektiv och socialt perspektiv.

– Klimatneutralitet, energieffektivitet, ren luft, minimalt buller, inga farliga kemikalier och socialt ansvarstagande hos leverantörskedjan är vårt fokus. Detta har präglat de krav vi ställer på de nya elbussarna som kommer att trafikera i Lunds stadstrafik, säger Carina Zachau (M), Kollektivtrafiknämndens ordförande.

Tack vare större och bättre inredda bussar på linje 3 kommer utrymmet för resenärerna att öka. Den nya trafiken innebär flera fördelar för kunderna när tillgängligheten förbättras samt snabbare och enklare på- och avstigning. Dessa bussar kommer att ha fler platser för bättre tillgänglighet, jämfört med idag.

– Vi vet att på- och avstigning kan vara ansträngande för de med begränsad rörlighet. Det löser vi genom att tack vare ett stort låggolv göra det enklare för äldre och även för rörelsehindrade eller personer med barnvagn att gå på och av. Detta är ju även något som alla resenärer har nytta av, säger Saman Tondnevis, affärsområdeschef buss på Skånetrafiken.

På grund av den förbättrade kapaciteten på fordonen på linje 3 kan Skånetrafiken köra färre bussar per timma i centrala Lund. Det minskar risken för ihopklumpning av bussar och bättre möjligheter för cyklister och gående att få plats i gaturummet.

– Vi förändrar linjenätet utifrån resenärernas behov och Lunds förutsättningar och tillväxt. Med de här förändringarna minskar vi risken för att bussarna kör i kö i centrum samtidigt som vi tar höjd för att köra fler turer i de nya bostadsområdena som byggs utanför centrum. Dessutom ställer vi nya höga krav på punktlighet och service, säger Saman Tondnevis.

Det nya avtalet, som sträcker sig till december 2035, stämmer väl överens med Lunds kommuns mål för klimat och energi och hållbart resande. Det övergripande målet inom klimat och energi är att Lund är en klimatneutral och fossilbränslefri kommun som är anpassad till ett klimat i förändring år 2030.

– Genom det nya stadstrafikavtalet kommer vi ett steg närmare vårt mål om klimatneutrala resor. Vi går från dagens fordon med låg klimatpåverkan till energieffektiva och avgasfria fordon med ännu lägre klimatpåverkan, detta trots batteriernas relativt stora klimatavtryck vid produktion. Bussarna kommer dessutom att köra på förnybar el märkt med Bra miljöval, som ligger i linje med både Skånetrafikens och Lunds kommuns klimat- och miljöambitioner, säger Iris Rehnström, miljö- och hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken.

Ytterligare en nyhet är att kundvärdar kommer att finnas på plats för att hjälpa resenärer vid byten och vid trafikomläggningar, exempelvis vid vägbyggen.

Fakta:

Trafikstart är vid tidtabellsskiftet i augusti 2023. Några av trafiknyheterna är nya linjesträckningar för linje 2, 3, 4 och 6. Spårvagnstrafiken fortsätter att gå som idag.

Färre fordon i trafiken på linje 3. 7,5-minuterstrafik ger 15 buss-passager per timma i båda riktningarna jämfört med dagens 24 passager per timma med 5-minuterstrafik.

Det blir nya elbussar med tydliga miljökrav, dels 45 st. 12-meters bussar med låggolv, dels 12 st. 18-meters ledbussar med låggolv.

Större yta med låggolv vilket gör det enklare för bland annat resenärer med rollator och barnvagn. Möjlighet till 6 sittplatser för personer med rörelsehinder på de stora bussarna, i stället för 2 platser på dagens bussar.

Snabbare på- och avstigning på tack vare fler dörrar i de större bussarna.

Elen är märkt med Bra miljöval.

Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska, jämfört med 2010, minska med minst 65 procent till 2025 och med minst 80 procent till 2030. 2045 ska kommunen vara klimatpositiv och utsläppen nära noll (källa: Lunds kommun).

Fler hållplatser kommer att förlängas, tillgänglighetsanpassas och utrustas med realtidsutrustning längs med linje 3:s körväg.

2 000 timmar kundvärdar per år ingår. De hjälper resenärer till rätt buss eller spårvagn och stöttar exempelvis vid kommande ombyggnationer av centrum som påverkar resenärerna.

Region Skåne har köpt bussdepån på Kalkstensvägen 22 och 28. Den byggs om för elinfrastruktur och uppställning av elbussar. Här finns även kontor, verkstad och tvätthallar.

Spårvagnsdepån med verkstad, tvätthall, kontor och plats för uppställning och städning fortsätter att användas.