Nyheter

Byggstart: Gamla Spritfabriken i Eslöv

Äntligen! Den gamla spritfabriken i Eslöv behöver inte längre stå och förfalla. Nu ska den både bevaras, byggas till och byggas på, med det nya i en stil som harmonierar med det gamla. Femtiofem nya lägenheter kommer att rymmas och det blir även kontorslokaler, dit Eslövs Bostads AB kan samla sitt kontor. Samt 40-45 garageplatser.

Fabriken uppfördes 1904 och från början producerades mjölkpulver här. Redan 1910 upphörde tillverkningen och anläggningen gjordes om till spritfabrik av Skånsk Spritförädling AB. I och med förstatligande och sammanslagning kom den i Vin & Sprits ägo 1917 som drev verksamheten fram till 1957. Därefter har fabriken använts som lager, för utställningar och av svartklubbar.

Frågan har varit om det hela skulle rivas eller bevaras. Fabriken fick beslut på att den ska sparas som kulturminne och därför måste en hel del bevaras och utseendet i stort gå i samma stil som tidigare. År 2013 köptes fastigheten av Eslövs Bostads AB och nu ska den utvecklas.

– Frågan var inte om den ska bevaras, för det finns ju beslut om det, frågan var hur vi skulle kunna utveckla fastigheten. Det är både en ekonomisk och teknisk utmaning, säger Kristina Forslund, vd för Eslövs Bostads AB.

Långt drivet återbruk

Projektet karaktäriseras av återbruk, både i form av byggnadsdelar som får stå kvar och material som används på annan plats på tomten, alternativt lagras för användning i något annat bygge. För en av de befintliga huskropparna ska hela volymen behållas. För de övriga fem ska åtminstone fasaderna bevaras, interiören bli ny och huskropparna byggas på med flera våningar. Det blir också en ny länga med bostäder i form av Town Houses. Allt detta är en sann utmaning ur byggteknisk synpunkt.

– Redan innan det aktuella projektet kom igång skannades fabriken och en 3D-modell togs fram, berättar företagets projektledare Anders Sätmark. Helt i återbrukets anda så återbrukar vi nu den modellen, som är grunden för nästan all projektering.

Tegelkonstruktionerna och fasaderna har inspekterats och de visade sig vara förvånansvärt väl bevarade. Mindre skador behöver lagas och då tas tegelstenar från partier som rivs. Påbyggnaderna görs i nytt tegel, men fasaddekorationer utförs i gammalt tegel som tillvaratas på plats.

Det är förstås stor skillnad på en fabrik och ett bostadskvarter, inte minst vad gäller våningsindelning. Hur förvandlingen ska gå till har beställaren, byggkonstruktören Tyréns, LINK Arkitektur och NCC funderat ut tillsammans.

– Förutom tegel kommer vi att återbruka smide, gjutjärnsdelar och träkonstruktioner, berättar Kristina Forslund.

– Vi ska ju bevara den befintliga fasaden, samtidigt som vi ska avlägsna alla bjälklag och säkra den nya grundläggningen. Med tanke på att det här bygget har en mängd osäkerhetsfaktorer har vi valt en samverkansentreprenad med NCC, säger Anders Sätmark.

 

 

– För att vara produktion av nya bostäder är det ett unikt projekt, där helt moderna och bekväma bostäder ska rymmas i en fastighet som behåller sin karaktär av fabrik. Detta kommer att märkas även inne i husen. Samtidigt planerar vi för långt gående digitala lösningar för de boende, berättar Kristina Forslund, vd för Eslövs Bostads AB.

LINK Arkitektur

Arkitekt i projektet är LINK Arkitektur med Alexandra Adriani och Marius Lorentzen som ansvariga arkitekter. Företaget har meriterat sig när det gäller återbruk, kanske främst beträffande förskolan Hoppet i Göteborg.

För projekteringen av Gamla Spritfabriken har LINK arkitektur, och även andra konsulter som byggkonstruktören Tyréns, stor nytta av den 3D-modell som tidigare hade gjorts av fabriken. Man har jobbat vidare utifrån modellen och bedömt volymer (kubikmeter) av tegel, trä och stål i konstruktionerna. Nu går man djupare och undersöker kvalitet, hållfasthet med mera på materialen. Det finns mycket tegel att återbruka, men detta är av varierande kvalitet; dyrare och bättre i vissa lägen, sämre i andra. En särskild konsult anlitas för kvalitetsbedömning av teglet. Det hela rör sig om en avancerad återbruksinventering, där många parter engageras.

– Idén är att återanvända så mycket som möjligt, och riva så lite som möjligt, säger Marius Lorentzen.

– Det blir exempelvis fråga om att använda gammalt tegel tillsammans med nytt i nya konstruktionsdelar. Även trä och stål kommer att återanvändas, till exempel ett trähus som plockas ner och delvis används för att göra en pergola, samt en spiraltrappa av stål. Och vi ser nu att mer av byggnaderna kommer att kunna bevaras än som krävs enligt detaljplanen, säger Alexandra Adriani.

Där nyinköpta material kommer att ingå är kravet att de går i samma stil som de befintliga. Inget annorlunda ska tillföras.

Geometriskt pussel

Befintliga fabriksbyggnader ska byggas på och byggas till för att rymma bostäder och i ett av husen kontorslokaler. Eftersom industrilokaler både har helt annan våningsindelning och planlösning jämfört med bostäder är det en stor utmaning att projektera dessa. Därtill kommer fönstersättningar som inte rimmar med nya våningsplan.

– Vårt jobb här är som ett geometriskt pussel. I ett hus fick vi rita in ett plan med förråd mellan två plan med bostäder, för att få rätt bröstningshöjd på fönstren. Och i huset som ska bli kontor har vi en lösning där den stora våningshöjden delas i tre med ”hyllor” och vissa fönster släpper in ljus till två av planen, berättar Alexandra Adriani.

Planlösningarna är fastlagda och ingår i bygglovshandlingarna. Gamla Spritfabriken är säkerligen ett projekt som för alla involverade parter är lärorikt vad gäller återbruk och förutsättningarna är goda att det blir ett mönsterprojekt härvidlag.

– Det är ett fantastiskt projekt, men det kräver engagemang, tålamod och stort intresse, säger Marius Lorentzen.

Projektet förnyar hela kvarteret. Eslövs ”baksida” byggs bort och staden kan utvecklas vidare mot sydost. Bild: LINK/3D House

Nära samverkan

Eftersom arkitekternas detaljprojektering måste invänta resultat från konstruktör, antikvarie och andra konsulter, krävs nära och intensiv samverkan mellan dessa och med beställaren samt byggentreprenören.

– Samtidigt blir det ett nyckelprojekt för Eslövs kommun, för att kunna vidareutveckla denna del av staden, betonar Alexandra Adriani.

Till saken hör nämligen att det övergivna kvarteret varit något av stadens baksida. När Gamla Spritfabriken är omvandlad – vilket planeras till 2025 – öppnas nya möjligheter att utveckla fastigheter även österut i denna del av staden.

FAKTA

Tidplan: November 2022 – 2025

Byggherre: Eslövs Bostads AB

Byggentreprenör i samverkan: NCC Sverige AB

Arkitekt: LINK Arkitektur AB

Byggkonstruktör: Tyréns Sverige AB

Kostnad inkl byggherrekostnader: 407 miljoner kronor