Nyheter

Nytt strategiskt innovationsprogram: Sweden Flex

Att ställa om energisystemet är centralt på flera sätt för att vi ska lyckas med klimatomställningen. Samtidigt står energisystemet inför en historisk transformation med flera utmaningar. Sustainable Innovation, Power Circle och Linköpings universitet ser här en stor potential för flexibilitet och nya tjänster. Nu har man blivit beviljade medel till en förstudie med målet att skapa ett nytt strategiskt innovationsprogram – Sweden Flex.

Energisystemet har en nyckelroll i klimatomställningen. Elbehovet i Sverige förväntas dubbleras fram till 2045, vilket gör att samhället blir alltmer beroende av el. Samtidigt omformas energisystemet i grunden och blir mer distribuerat, integrerat och med en större andel variabel elproduktion.

En snabb, hållbar och resurseffektiv omställning av elsystemet är därför en förutsättning för att lösa utmaningen med produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser.

Det är av yttersta vikt för både industri, samhälle och transportsektor att energisystemet levererar el under årets alla timmar utan avbrott. För att uppnå ett välfungerande och driftsäkert elsystem är flexibilitet en förutsättning. Utan flexibilitet kan även framtidens elsystem komma att överdimensioneras vilket skulle leda till onödiga investeringar i både produktionskapacitet och elnät.

– Här ser vi en stor potential till resurseffektivisering av hela energisystemet, och en möjlighet att snabbare nå samhällets klimatmål. Vi är därför väldigt glada över att få chansen att utveckla ett av framtidens strategiska innovationsprogram, säger Lina Groth, projektledare på Sustainable Innovation.

Sustainable Innovation, Power Circle och Linköpings universitet har just startat en förstudie inom ramen för Impact Innovation där målet är att ta fram ett upplägg för en ny strategisk innovationsplattform. På samma sätt som telekombranschen en gång utvecklades, står nu energisystemet inför ett paradigmskifte i och med den snabba digitaliseringen och utvecklingen inom bland annat energilager.

– Vi vill accelerera utvecklingen, och skapa bättre förutsättningar för implementeringen av ny teknik. Genom denna satsning kan vi kraftsamla kring viktiga frågor för elsystemet samtidigt som vi skapar innovationer av världsklass, säger Johanna Lakso, vd på Power Circle.

– Vi kommer att samla aktörer från industri, näringsliv, akademi och myndigheter för att diskutera utmaningar, nya möjligheter, policyfrågor och framtida projekt. Både svenska och internationella aktörer är välkomna att delta, säger Louise Ödlund, professor i energisystem vid Linköpings universitet.

Impact Innovation är ett initiativ av Energimyndigheten, Formas och Vinnova och Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet. Det är en fortsättning på de pågående strategiska innovationsprogram som startade 2013. Men för att få kraftfullare effekter ska nu ett fåtal större program, 3–5 stycken, prioriteras inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige.

Foto: Vitor Bitencourt Silva