Nyheter

Orbit One växer inom Energy & Greentech

Energy & Greentech är nu ett av Orbit Ones snabbast växande segment.

– I skiftet från klimatpåverkande fossila bränslen till förnybara energilösningar krävs ny teknik och hållbara lösningar, något som märks tydligt i efterfrågan från våra kunder, säger Director Sales & Marketing, Mats Eriksson.

Hållbara lösningar

– Innovativ miljöteknik som elektri­fiering och digitalisering, nya bat­teritekniker, solceller, smarta hem, elbilar och IoT förändrar nu vår vardag i en alltmer hållbar riktning. Hos Orbit One märker vi det tydligt, då det i allt större del genomsyrar de flesta produkter vi tillverkar. Här kan Orbit One garantera att optimal hållbarhet byggs in redan i produktdesignen och genom hela produktens livscykel, från val av komponenter till design för slutlig återvinning.

Garanti för en hållbar tillverkning

– En produkts tillverkningen är också en viktig del av produk­tens miljöpåverkan under dess livscykel. Med en av marknadens modernaste och effektivaste maskinparker kan Orbit One leva upp till högt ställda miljö- och energikrav. Tillsammans med hög grad av digitalisering och Sveriges bästa Leanarbete garanterar vi en optimal och hållbar tillverknings­kedja.

Orbit One har kunskapen

– Vi har både kunskap, erfaren­het och resurser för tillverkning inom energi och greentech. På kundlistan har vi idag flera ledande företag inom allt från intelligent LED-belysningsteknik och batteriteknik till styrsystem för energiförbrukning och innovativ vattenteknik.

Orbit Ones orderböcker talar sitt tydliga språk när vi ser framåt och identifierar årets trender.

– Hållbarhet, ur flera olika perspektiv, löper som en röd tråd genom i stort sett alla förfråg­ningar inför 2023, säger Orbit Ones Director Sales & Marketing Mats Eriksson, som här listar sex ledande trender inför 2023.

1. Flytta hem tillverkning

Trenden med att flytta hem sin tillverkning från Asien, närmare sin egen marknad fortsätter av flera skäl: minskad miljöpåver­kan, lägre transportkostnader, säkrare och snabbare leveransti­der och även vikten av att finnas nära sin tillverkningspartner, spe­ciellt vid tillverkning av komplexa produkter.

2. Ökad automatisering

Fortsatt ökad automatisering i takt med att robotar blir billigare och mer flexibla. Passar speciellt vid större volymer och enklare uppgifter.

3. Högre miljökrav

Högre krav på hållbarhet och miljökrav ökar i sin tur efterfrå­gan på våra kvalificerade tjänster inom analys och kontroll av bland annat konfliktmineraler, RoHS och Reach-förordningen.

4. Sustaining

Kraven på att bygga hållbara produkter genom produktens hela livscykel ökar konstant. Från val av komponenter till design för optimal återvinning. Även längre livslängder efterfrågas och här kan Orbit One erbjuda ledande sustaining-tjänster.

5. Lagerhållning komponenter

För att skapa tryggare supp­ly chains efterfrågar allt fler kunder Orbit Ones tjänster inom lagerhållning av komponenter. Detta ger långsiktig trygghet och underlättar planering.

6. Internet of Things

Internet of Things och Connecti­vitet fortsätter att växa kraftigt i takt med att antalet uppkopplade produkter och tjänster ökar inom både kommersiella lösningar och för konsumentprodukter. Till det­ta behövs bland annat gateways och smarta sensorer.

Komponentläget förbättras succesivt

Trots att vissa problem och frågetecken kvarstår på markna­den, tror Orbit One att läget på komponentmarknaden kommer att förbättras under 2023.

– En eventuell lågkonjunktur kan leda till större tillgång på komponenter men frågan är hur djup lågkonjunkturen blir? Vi ser att komponentmarknaden inte ökar sin försäljning från kvartal till kvartal längre men fortfarande så kan tillverkarna inte tillgodose behovet. Så beroende på hur djup lågkonjunkturen blir avgör hur snabbt det blir en förbättring på tillgången på komponenter, säger Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant.

Aktuellt just nu:

”Tillgången på frakt inom både flyg och sjöfart har förbättrats senaste månaderna. Priserna fortsätter dock vara på en högre nivå.”

”Kina släpper nu på restriktioner­na kring Covid 19, hur påverkar detta marknaden? Innan fick vissa tillverkare stänga pga.lockdowns vilket försämrade tillgången på komponenter. Nu kanske vi i stället kommer att få se fler sjuka och därigenom samma negativa påverkan på tillverkningen. Orbit One bevakar detta noga för att kunna ge våra kunder så tydliga besked som möjligt.”

”Vi vill fortfarande uppmana våra kunder att se över behoven för de närmaste18-24 månaderna, men det är viktigt att ej överprog­nosticera. Vi för en dialog med våra kunder om detta, då vissa artiklar med långa ledtider ej går att annullera.”

”Vi vill även påminna om att se över livscykeln på ingående kom­ponenter i produkterna. Många tillverkare fasar nu nämligen ut äldre och icke lönsamma kom­ponenter för att i stället satsa på nya. Orbit One kan hjälpa er att analysera detta och föreslå förbättringar och alternativa komponenter.”