Nyheter

460 miljoner till lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö

Kalkning mot försurning, arbete med hotade arter, fiskevård, restaurering av vattenmiljöer – exempel på lokala insatser som bidrar till att bibehålla eller återställa levande sjöar och vattendrag och ett hav i balans. Totalt 460 miljoner kronor fördelas av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att vi ska kunna fortsätta nyttja havs- och vattenmiljöernas resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

235 miljoner går till lokala vattenvårdsprojekt, så kallade LOVA-bidrag. Kommuner och ideella föreningar kan söka bidrag hos länsstyrelsen för att finansiera projekt. Även länsstyrelserna kan använda dessa pengar för att skapa bättre vattenmiljöer för ökad biologisk mångfald.

Åtgärder mot övergödning

LOVA-bidraget används bland annat till åtgärder mot övergödning, åtgärder som hindrar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar och att ta upp förlorade fiskeredskap.

– Man kan även få bidrag för att restaurera vattenmiljöer, säger HaV:s utredare Christina Hallström.

Lokala åtgärdssamordnare, som genom samverkan skapar fler åtgärder mot övergödning, kan också finansieras av LOVA-bidraget.

Hindra invasiva arter att spridas

225 miljoner går till länsstyrelserna för arbete med kalkning, hotade arter, fiskevård och invasiva främmande arter. Av dessa går 172 miljoner till kalkning för att motverka försurningens effekter på sjöar och vattendrag, 26 miljoner till länens arbete med fiskevård, 13,5 miljoner för att förebygga och förhindra introduktion och spridning av invasiva främmande arter och 13,5 miljoner till åtgärdsprogram för hotade arter.

– Kommunernas och andra organisationers insatser är en grundsten. Deras engagemang är avgörande för de åtgärder som genomförs, säger Mårten Gustafsson, utredare på HaV.

Nå de övergripande miljömålen

Åtgärdsbidragen som fördelas via HaV är viktiga för en bättre havs- och vattenmiljö och för att vi ska nå de övergripande miljömålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Men många andra stöd och bidrag från andra finansiärer är också betydelsefulla.

De finns här: 

https://www.havochvatten.se/an…

På bilden: Sedan 1977 har staten satsat över fem miljarder kronor, vilket gör kalkningen till en av de största miljövårdsåtgärder som genomförts i Sverige. Kalkning motverkar de negativa effekterna av försurning i sjöar och vattendrag.
Foto: André Maslennikov/Azote