Nyheter

Uppdaterad version Miljöbyggnad 4.0

Text: Affärsområdesansvarig Miljö Jonathan Berggren Green Building Services Raksystems

Den 6 december 2022 lanserade SGBC nya Miljöbyggnad 4.0. Största skillnaden i den nya manualen mot tidigare version är att Miljöbyggnad nu öppnat dörren till byggnaden för att släppa in de miljöutmaningar som finns utanför, inom fastighetens gränser.

Förändringarna har gjorts för att anpassa systemet till marknaden och branschens utveckling. Tidigare har Miljöbyggnad haft ett stort fokus på byggnadens tekniska prestanda och optimering avseende bygg- och installationsteknik med fokus på inomhusmiljö och energi. I Miljöbyggnad 4.0 får något mjukare värden såsom klimatpåverkan, klimatanpassning, ekosystemtjänster och cirkularitet ta plats.

EU-taxonomins inträde

Utvecklingen är välkommen för att branschen ska ta ett bredare grepp kring miljömässig hållbarhet med ett särskilt fokus på klimatpåverkan och klimatanpassning. En annan anledning till denna uppdatering är EU-taxonomins inträde. EU-taxonomin kommer mest troligt att vara en avgörande faktor för att i framtiden kunna kvalificera för gröna lån hos bankerna. Det innebär att certifieringssystemen måste linjera med taxonomin, för att fortsatt vara attraktiva. För att uppnå betyg Guld på byggnadsnivå krävs att samtliga taxonomikriterier är uppfyllda.

Även om Miljöbyggnad inte växer till antalet indikatorer innebär denna uppdatering stora förändringar för de flesta aktörer. Både inom byggprojekten som hos fastighetsägarna. De indikatorer som utgått är ändå saker som projekten behöver hantera oavsett, t ex ventilation, legionella, dagsljus och radon då det är reglerat i lagstiftning och branschregler.

Tillkommande indikatorer

Tillkommande indikatorer såsom Ekosystemtjänster, klimatriskanalys/klimatanpassning, cirkulära materialflöden och avfallshantering kräver kompetens inom projektet som tidigare varit långt ifrån självklara. Med andra ord riskerar certifieringen, åtminstone inledningsvis, att innebära något ökade kostnader för projekten men alternativet att inte certifiera sina byggnader kommer mest troligt att få en större ekonomisk konsekvens för byggherrarna och fastighetsägarna.

Förutom de större förändringar som skett i utbyte av indikatorer så har kriterierna för några indikatorer också justerats, även om det inte är av någon större karaktär.

Miljöbyggnad 4.0 eller Miljöbyggnad iDrift vid ombyggnation

En sista större ändring i Miljöbyggnad 4.0 är att manualen för befintliga byggnader utgår och i sin helhet ersätts av Miljöbyggnad iDrift. Det innebär att ombyggnationer antingen får certifiera i enlighet med Miljöbyggnad iDrift eller manualen för Nybyggnad. Val av certifiering avgörs i varje projekt och sker i dialog med SGBC. I princip kommer väldigt omfattande ombyggnationer att krävas för att certifieringen enligt Miljöbyggnad ska vara aktuell. Mindre ombyggnationer certifieras i enlighet med Miljöbyggnad iDrift

Avgående indikatorer Miljöbyggnad 4.0

Dagsljus (regleras delvis via krav på lägsta LT-värde i indikatorn Solvärmelast)

Ventilation (regleras delvis via krav på OVK i indikatorn Energianvändning)

Andel förnybar energi (regleras delvis via krav på lokalt förnybar energi för Guld på indikatorn Energianvändning)

Radon (regleras delvis via krav på <100 Bq/m3 för Guld på indikatorn Energianvändning)

Legionella

Tillkommande indikatorer

Ekosystemtjänster

Klimatriskanalys och klimatanpassning

Flexibilitet och demonterbarhet

Cirkulära materialflöden

Avfallshantering

Övriga större förändringar

Helt i linje med EU-taxonomins kriterier för att erhålla byggnadsbetyg Guld

Manual för befintlig byggnad utgår

Vill du veta mer om den nya miljöbyggnadsmanualen? Eller vill du ha vår hjälp hur ni enklast omvandlar ert befintliga miljöcertifieringsarbete så det anpassas till version 4.0? Då välkomnar vi dig att höra av dig så tar vi en öppen dialog om hur vi på bästa sätt skulle kunna bistå med hjälp i era projekt eller i ert strategiska miljö- och hållbarhetsarbete.

Tillsammans gör vi skillnad!