Nyheter

ORLEN blir ledande inom grön energi

För två år sedan presenterade ORLEN-gruppen, som den första integrerade olje- och gaskoncernen i Centraleuropa, ambitiösa mål för utfasning av fossila bränslen. Nu sätter koncernen fart. I den uppdaterade strategin fram till år 2030 planerar ORLEN ökade satsningar på förnybara energikällor, modern petrokemisk industri, ökad biogasproduktion och ett attraktivt utbud av alternativa bränslen, inbegripet en kraftig ökning av antal laddstationer för elbilar.

Koncernen ska avsätta sammanlagt drygt 120 md PLN för gröna satsningar, vilket är ca. 40% av koncernens planerade investeringar fram till 2030. Utfasning av fossila energikällor i fråga om koncernens tillgångar och minskad användning av fossila bränslen gör att ORLEN kan fortsätta att stärka energisäkerheten i hela regionen, vilket är en nyckelfråga med hänsyn till den pågående energikrisen som förvärrats av Rysslands invasion av Ukraina.

Förutom ambitiösa satsningar som bidrar till en stabil avkastning trots konjunktursvängningar på den globala råvarumarknaden förutsätter ORLEN-gruppens uppdaterade strategi också en stigande utdelningstrend med utgångsnivån på 4 PLN/aktie.

DE VIKTIGASTE MÅLSÄTTNINGARNA I STRATEGIN ORLEN2030:

ORLEN blir ledare för energitransformationen i regionen;

absolut minskning av utsläpp av växthusgaser med 25% i koldioxidekvivalent inom områden raffinaderier, petrokemisk industri och utvinning fram till 2030;

minskning av utsläppsvärdet med 40% i kg CO2 e/MWh inom energiproduktion fram till 2030;

minskning av emissionsfaktor för NCI med 15% fram till 2030;

utsläppsneutralitet fram till 2050;

ca. 40% av gröna investeringar inom en ambitiös investeringsplan på ca. 70 md euro (320 md PLN);

över 9 GW i installerad effekt från förnybara energikällor (land- och havsbaserade vindparker, solcellsanläggningar);

över 10 tusen laddstationer för elbilar i Centraleuropa;

ca. 85 md euro (400 md PLN) ackumulerat resultat EBITDA under åren 2023-2030;

diversifierad leveransportfölj = ORLEN-gruppens större motståndskraft mot störningar på marknaden;

ORLEN-gruppen blir oberoende av råvaruleveranser från Ryssland;

stigande utdelningstrend och mer attraktiv utdelningsnivå.

– Energikrisen som började redan innan kriget i Ukraina bröt ut visade att energitransformationen är oundviklig. ORLEN är väl medveten om det och redan 2020 publicerade – som det första företaget i Centraleuropa – en strategi för att uppnå utsläppsneutralitet. Några månader senare presenterade vi en vision för utveckling fram till 2030. Denna ambitiösa men realistiska satsning ger nu resultat. Vi har skapat en ledande energi- och bränslekoncern i Centraleuropa som idag redovisar intäkter om ca 20 md euro (100 md PLN) per kvartal och som årligen kan avsätta ca 9 md euro (36 md PLN) till investeringar. Denna styrka märks i den uppdaterade strategin – fusioner som genomfördes 2022 med andra olje- och gasbolag i Polen (LOTOS och PGNiG) möjliggör en fördubbling av satsningarna – till 320 md PLN fram till 2030. Vi ska spendera hela 40% av detta belopp på gröna projekt som minskar vårt beroende av fossila bränslen. Genomförandet av strategin ger minskad användning av fossila bränslen och stabil vinst som vi vill dela med oss av med våra aktieägare, säger Daniel Obajtek, styrelseordförande i PKN ORLEN.