Nyheter

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Regeringen har lagt fram ett förslag om att införa ett nytt bidrag för energieffektivisering i småhus. Bidragets syfte är att främja energieffektivisering i småhus som värms upp med direktverkande el eller gas för att minska sårbarheten för höga energipriser och bidra till ökad försörjningstrygghet.

Boverket berättar att förslag till förordning om bidrag för energieffektivisering i småhus den 8 mars 2023 skickats på remiss till berörda organisationer och myndigheter och att även allmänheten har rätt att lämna synpunkter. Sista dag för att svara på remissen är den 8 maj 2023. Ändringar i förslaget till förordning kan därmed ske fram till dess att beslut om förordningen fattas av regeringen. Boverket har ingen information om när regeringen kommer att besluta om förordningen.

– Det här är nyheter som verkligen är välkomna och man kan fundera över varför initiativet inte tagits tidigare, säger Joakim Jönsson, Key Account Manager på iCell, som levererar svensktillverkad cellulosaisolering i form av lösull och skivor. Med rätt tilläggsisolering finns det ju stora besparingar att göra på ett naturligt och hållbart sätt.

Av förslaget framgår sammanfattningsvis att:

Bidrag ska enligt förslaget kunna ges till materialkostnader för åtgärder för energieffektivisering i småhus för permanentboende där värmebehovet huvudsakligen försörjs med el eller med gas. Stödet föreslås kunna ges retroaktivt för material som beställts tidigast den 8 november 2022.

De bidragsberättigade åtgärderna i förslaget till förordning är indelade i två kategorier. Den första kategorin innehåller åtgärder för att minska småhusets behov av el eller gas genom konvertering från direktverkande el eller gas till värmepumpar, installation av vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem eller anslutning till ett fjärrvärmenät. Den andra kategorin omfattar förbättringsåtgärder i klimatskärmen.

Bidrag får ges till materialkostnader för en konvertering till en styrbar luft/vattenvärmepump eller en styrbar berg-, sjö- eller jordvärmepump. Bidrag får också ges till en konvertering till en eller flera styrbara luft/luftvärmepumpar i kombination med en varmvattenberedare med inbyggd värmepump eller i kombination med en anordning för biobränsle. Bidrag får även ges till en konvertering till en anordning för uppvärmning med biobränsle. Med biobränsle avses här både fast och gasformigt biobränsle. För att bidrag ska ges till konverteringsåtgärder krävs att det årliga energibehovet för rumsuppvärmning och tappvarmvatten efter konverteringen huvudsakligen försörjs av andra källor än el eller gas. Om konverteringen görs till en anordning för biobränsle ska denna vara effektstyrd och medge en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel.

Bidrag får ges för en anslutning till ett fjärrvärmenät i småhus där värmebehovet huvudsakligen försörjs med el eller gas. För att bidrag ska ges till en anslutning till ett fjärrvärmenät ska fjärrvärmen komma att svara för det huvudsakliga beräknade årliga värmebehovet för rumsuppvärmning och hela det årliga värmebehovet för uppvärmning av tappvarmvatten efter anslutningen.

Exempel på materialkostnader för en konvertering är kostnader för värmepump, biobränslepanna, värmedistributionssystem såsom radiatorer, fjärrvärmecentral, värmeväxlare, skorsten, styrutrustning till värmepump och utrustning för värmeackumulering eller annat material som är nödvändigt för åtgärdernas genomförande.

Bidrag får också ges för genomförande av klimatskärmsåtgärder i småhus där värmebehovet huvudsakligen försörjs med el eller gas. Exempel på bidragsberättigade materialkostnader för klimatskärmsåtgärder är kostnader för tilläggsisolering, vindsisolering, fasadisolering, byte till dörrar och fönster med ett bättre U-värde och annat material som är nödvändigt för åtgärdernas genomförande.

Bidrag föreslås ges med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, sammantaget dock högst 60 000 kronor per småhus, fördelat på högst 30 000 kronor för en konvertering och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Bidrag under 10 000 kronor betalas inte ut.

Den som utför en bidragsberättigad åtgärd ska vara godkänd för F-skatt.

Länsstyrelsen i det län som småhuset är beläget föreslås handlägga och besluta ansökningarna. Bidraget ska gå att söka via en e-tjänst på Boverkets webbplats.

För 2023 är anslaget för det nya bidraget 304 miljoner kronor. För 2024 och 2025 beräknas anslaget till 400 miljoner kronor årligen.

Om iCell cellulosaisolering:

iCells cellulosa är ett naturligt organiskt material – cellulosa från barrträd.

iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar till produktionen. Genom att återvinna ett ton tidningspapper sparas 19 träd, 4 000 kWh energi, 29 000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och sammanlagt 30 kg giftigt avfall.

iCell cellulosaisolering kan ta upp och avge fukt som därmed tillåter att huset andas vid användande av ångbroms istället för diffusionsplast.

iCells produktion av cellulosalösull, från råvara till färdig produkt, förbrukar avsevärt mindre energi än isoleringsmaterial av mineraler eller olja.

iCells produktionsanläggning använder el från vind och vattenkraft.

iCells tillverkning sker mitt i vår nordiska marknad (Älvdalen), vilket ger lägre miljöbelastning från transporter.

Lägg därtill att iCells cellulosaisolering är betydligt bättre ur arbetsmiljösynpunkt vid installationer. Inga skyddskläder behövs då det dammar betydligt mindre och varken kliar eller irriterar hud eller andningsvägar!

Foto: Lena Lindell