Nyheter

55 förslag för att nå 2030-målet överlämnas till regering och riksdag

2030-sekretariatet lanserar nu Beteendepraktikan med 55 färdiga förslag för att nå 2030-målet. Dokumentet är framtaget i bred samverkan med näringsliv, branschorgan, kommuner och ideella organisationer som ett underlag för regeringens kommande klimatfärdplan.

– Beteendeskiftet minskar transporternas klimatpåverkan, stärker hushållsekonomin, ger bättre hälsa, en mer levande innerstad och en mer tillgänglig landsbygd. Dessutom kan beteendeförändringar gå snabbt; jämför hur snabbt elsparkcyklar eller ChatGPT blivit en del av vår vardag med tidsperspektiven för nya stambanor eller att elflyget ska slå igenom. Med ett akut klimathot och kort tid kvar för 2030-målet, behöver beteendeskiftet ges högre prioritet, och Beteendepraktikan förverkligas, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

2030-sekretariatets bedömning är att målet bäst nås genom satsningar i lika delar på Bilen (alla fordon), Bränslet (alla färdmedel) och Beteendet. Men det går att till tider lägga större tyngd vid vissa delar än andra. Så länge sänkta ambitioner på ett område motsvaras av en minst lika stor samlad höjning på andra områden är målet inte i fara. Det som inte går är att nå målet med svagare stimulans på alla områden. Efter reegeringens första halvår med bl.a. avskaffad premie för el- och gasbilar, halverat stöd till tunga klimatfordon och sänkt skatt på de fossila drivmedlen riskerar Sverige att missa 2030-målet. Liksom Naturvårdsverket slår 2030-sekretariatet fast att Sveriges klimatarbete behöver kompletterande politik, policy, stimulans och aktivt förändringsarbete.

– I höst ska regeringen presentera sin klimatpolitiska handlingsplan, som konkret ska visa hur 2030-målet nås. Om regeringen gör som nu; mindre inom Bilen och Bränslet, då behöver mer göras på Beteendesidan. Med beteendeskiftet – som kan gå snabbt med rätt förutsättningar – kan Sverige uppnå sitt världsledande klimatmål för transportsektorn på ett sätt som inspirerar omvärlden och ger Sverige föregångsfördelar. Sämre ekonomiska tider, dyr energi och högre räntor gör det också rimligt att satsa på ett mer hållbart beteende i transportsektorn, säger Maria Stenström, 2030-sekretariatet.

Beteendepraktikans 55 färdiga förslag är fördelade på 11 rubriker inom sex centrala områden. Flertalet är redan utredda och remissbehandlade i Sverige eller beprövade i andra länder. Förslagen är billiga eller direkt lönsamma och kan beslutas av riksdag och regering själva utan godkänt av EU, samt sådant som kommunerna bör ges rådighet över.

– Till beslut! Det är vårt viktigaste budskap; snarare än att föreslå spännande lösningar långt in i framtiden så lyfter vi det som går att göra här och nu, det som har positiva sidoeffekter och det som är billigt eller direkt lönsamt för staten. Det bör stämma väl med regeringens prioriteringar, säger Mattias Goldmann.