Nyheter

Kommunhuset i norska Sandvika uppnår den högsta klassificeringsnivån i BREEAM-NOR-systemet

Kommunhuset i Sandvika i södra Norge har nyligen renoverats och den 37 000 m2 stora byggnaden har uppnått den högsta klassificeringsnivån i BREEAM-NOR-certifieringssystemet; BREEAM-NOR Enastående. Det är det första renoveringsprojektet i Norge som uppnår denna nivå med hjälp av 2016 års manual.

Energieffektiva lösningar

490 solpaneler på taket ger en förväntad årsproduktion på 118 000 kWh, tillräckligt för att försörja 46 elbilar för ett års körning. Ett hisssystem som matar tillbaka elen till nätet hör också till de energireducerande åtgärderna i byggnaden. Full uppgradering av byggnadens klimatskal gör att byggnaden håller värmen bra. Belysningen är också genomtänkt, med rörelsesensorer och tidsstyrning.

Ventilationsaggregaten i byggnaden är anpassade till område och zoner, med behovsstyrning som regleras beroende på rummens klimatförhållanden. Aggregaten har värmeåtervinnare med hög temperaturverkningsgrad, vilket ger stora fördelar:

– Den här regleringen kommer att optimera behovet av energi för uppvärmning och kylning av ventilationsluft samt elenergi för fläktdrift, säger Beate Aasen, projektledare på Insenti.

Undviker utsläpp av växthusgaser vid rehabilitering snarare än att bygga nytt

Varje år rivs över 20 000 byggnader i Norge. Genom Grønn Byggallianses strategi har medlemmarna gått med på ett mål om att vi ska arbeta för att halvera antalet byggnader som rivas år 2030. Grønn Byggallianse uppmanar därför byggherrar att göra en noggrann miljökonsekvensbeskrivning av alternativen underhåll och reparation/sanering, innan de fattar beslut om eventuell rivning.

Även om Kommunhuset skulle genomgå en total renovering har Bærums kommun ansträngt sig för att behålla alla ursprungliga däck och betongstödkonstruktioner. Detta har resulterat i en betydande minskning av växthusgasutsläppen från material, jämfört med om dessa skulle rivas och ersättas med nya.

Genom att behålla befintliga betongkonstruktioner stötte projektet på vissa utmaningar, till exempel har byggnaden lägre golvhöjder än vad en ny byggnad skulle ha. Projektet har ändå hittat utrymme för nödvändiga tekniska installationer utan att den minskade takhöjden har uppfattats som ett problem:

– Vattendimmasystem används bland annat som automatiska släcksystem med mindre rördimensioner än vad ett vanligt sprinklersystem kräver. Begränsad golvhöjd har också resulterat i ett mer uppdelat kanalsystem ut i golven med mindre dimensioner än vad som är en normal lösning, säger Aasen.

Bærum Kommunale Pensjonskasse och de inblandade har genom sitt tillvägagångssätt använt BREEAM-NOR som avsett; som ett planeringsverktyg som ska ge ökade hållbarhetsresultat, till exempel genom att återanvända material snarare än att använda nya.

Holistiskt förhållningssätt

Det ambitiösa miljöprojektet fortsätter det cirkulära tänket även efter att byggnaden står färdig. Hela 80 procent av möblerna i Kommunegården är återvunna möbler. De begagnade möblerna uppfyller dagens krav på kvalitet, design och funktionalitet och visar att det är fullt möjligt att erbjuda användarna återanvändning utan att kompromissa med klimat och miljö, estetik eller hälsa.

Genomtänkt design och byggd för framtida förändring

Bærums kommun tog tidigt ett beslut om att byggnaden skulle uppnå högsta BREEAM-NOR-certifiering (Outstanding) och energiklass A. Därmed lades grunden för en tydlig hållbarhets- och klimatambition i avtalet mellan hyresgäst och byggherre, och från byggherre till byggherre. projekt.

Ett bra och omfattande arbete i planeringsskedet har resulterat i en byggnad som är rustad för framtidens önskade och oönskade förändringar, vare sig det är konsekvenser av klimatförändringar eller nya användare av byggnaden kommer det inte att medföra massiva byten.

– Den har utformats för flexibilitet i planlösningarna, vilket ger bättre möjligheter till framtida förändringar. Mer arbete har lagts ner i designfasen för att minska onödigt extraarbete i samband med eventuella förändringar i framtiden. Vi har också betonat kvalitet i material för god hållbarhet och enklare underhåll, säger Aasen.

Projektet svarar mot de allra flesta av Bygg21:s kvalitetsprinciper på ett mycket bra sätt. Projektledaren lyfter både viljan att skapa bra boendeytor och säkerställa goda ljusförhållanden:

– Befintliga kvaliteter och byggnadens grundväsen har förts vidare, och samtidigt har vi lyckats med en fortsättning av ”den vita staden”, byggnaden sett i relation till Rådhuset, medborgarplatsen och länken mellan torg och Sandvikselva. Byggnadens kvalitet har förbättrats, både exteriört och interiört med bättre dagsljus och möjlighet till sociala zoner där slumpmässiga och överenskomna möten kan äga rum, till stor glädje för både de anställda och användarna av byggnaden, avslutar Aasen.

Kommunhuset slog officiellt upp portarna den 23 mars 2023. Vid invigningen fick projektet även sitt färdigställandebevis BREEAM-NOR-Outstanding.

Fakta:

Certifierad BREEAM-NOR-Outstanding, enligt 2016 års manual

37 200 kvm.

4 våningar, plus källare

Ursprungligt byggår: 1990

Initiativägare: Bærum Kommunale Pensionskasse

Arkitekt: Pilot Arkitekter AS

Huvudentreprenör: Strøm Gundersen AS

Projektledning: Insenti AS