Nyheter

Nya klimatkrav för pappersbranschen

Kriterierna för Svanenmärkt mjukpapper har nu skärpts. Klimatet står i fokus genom hårdare gränsvärden för energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser.

Nordiska konsumenter använder cirka 20 kilo, toalett- och hushållspapper, näsdukar, servetter med mera per person och år. Genomsnittet för världen är 5,2 kg.   Norden tillhör de regioner i världen som förbrukar mest mjukpapper.

Svanen har väglett konsumenter till bättre val för miljön sedan 1990-talet då det första Svanenmärkta mjukpapperet nådde butikshyllorna. De stora svenska butikskedjorna har varit pådrivande och i många fall krävt att mjukpapper ska vara miljömärkt för att de ska ta in det i sortimentet. Det har underlättat för konsumenter att välja miljömärkt ”som default” från pappershyllan.

Men en rulle Svanenmärkt toalettpapper som säljs idag är inte densamma som för 30 år sedan. I takt med nya forskningsrön och utveckling av nya tekniker uppdateras också Svanens krav och det är nu femte gången som kriterierna skärps.

– De nya kriterierna utmanar pappersproducenterna. Kraven är ambitiösa, men möjliga att uppnå av de företag som går i bräschen och leder branschen i rätt riktning för miljön, säger Ann Strömberg, produktspecialist på Miljömärkning Sverige.

Energieffektiv och koldioxidsnål produktion

Över hela världen används årligen hundratals miljoner träd och miljontals ton olja för produktion av toalettpapper. Svanens krav har länge begränsat energiförbrukningen och i de nya kriterierna har gränsvärdena för energianvändning och utsläpp av växthusgaser skärpts med ungefär 20 % jämfört med tidigare. Användning av fossil olja och kol är förbjuden.Det vägleder producenterna att minska sin energiförbrukning och att ställa om till mer hållbara, förnybara energikällor.

– Även om utsläppen från till exempel en rulle toalettpapper är små, så används dessa produkter mycket .Svanens tydliga gränsvärden och precisa krav säkerställer att konsumenter och upphandlare på ett tillförlitligt sätt kan välja ett alternativ med låga  utsläpp, säger Ann Strömberg.

Mer hållbara och säkra råvaror

I Svanenmärkta pappersprodukter ska all fiberråvara vara spårbar och minst 70 % ska komma från certifierade skogar eller från återvunnet papper. Det ställs också krav på de kemikalier som används i själva produktionen och som kan skada miljön. Eftersom papper används i kontakt med hud och mat, så lever den färdiga produkten upp till tuffa kemikaliekrav.

– Svanen arbetar för att främja en giftfri, cirkulär ekonomi. Men krav på resurseffektivitet och återvunnet material får inte äventyra säkerhet eller kvalitet. Därför ställs nu nya krav på mjukpapper tillverkade av återvunna fibrer och som används i kontakt med livsmedel, till exempel hushållspapper för att torka av fisk. Det finns en gräns för den sammanlagda mängden av organiskt fluor (t ex PFAS) och bisfenoler A, F och S, till exempel, säger Ann Strömberg.

Ett Svanenmärkt mjukpapper är ett bra val för miljön. Kraven ställs under hela livscykeln, från råvara till produktion och återvinning.

Svanenmärkt mjukpapper innebär:

Energi- och klimateffektiv tillverkning med minskad energiförbrukning och minskade utsläpp av växthusgaser. Fossil olja eller kol är inte tillåtet i produktionen.

Alla nyfibrer måste vara spårbara och komma från kontrollerade källor – och minst 70 % av fibrerna måste komma från certifierade skogar eller vara återvunna.

Gränser för utsläpp till luft och vatten under produktionen.

Stränga krav på miljö- och hälsoegenskaperna hos de kemikalier som används i produktionen.

Länk till kriterierna

Mjukpapper 005 (svanen.se)

Foto: Alexa