Nyheter

Kamomillen i Åhus var LindholmsGruppens första bostadsprojekt med miljömärkningen Svanen. Bild: Eksjöhus

Ny version av Svanen – kraven skärps i linje med omvärldens strängare syn på miljö och hälsa 

Den 15 maj lanseras en ny manual (kriteriedokument) för Svanen, nämligen generation 4. Klimatkraven blir hårdare. Svanen kommer att linjera med EU-taxonomin. Inriktningen på cirkularitet blir mer uttalad. Skrivningar tillkommer vad gäller biologisk mångfald och ekosystemtjänster.  

Svanen är en välkänd miljömärkning på konsumentprodukter. Sedan många år kan Svanen användas även för att miljömärka byggprodukter och byggnader. Det är möjligt att Svanenmärka småhus, flerbostadshus, förskolor och skolor. I och med nya kriteriedokumentet går det att Svanenmärka även kontorshus.

Svanenmärkning av byggvaror, byggmaterial och kemiska byggprodukter inriktas främst på kemiskt innehåll, hälsa och yttre miljö. En lång rad produkter har redan Svanenmärkning och är färdiga att använda i byggprojekt som ska Svanenmärkas.

Byggprodukter som inte är Svanenmärkta, hanteras i tidigt skede i respektive projekt. Man skickar in de dokument Svanen kräver och de granskas sedan av Svanens personal centralt och blir godkända eller icke godkända.

Hushållning och hälsa 

Svanenmärkningen inriktas på att hushålla med resurser och energi, att produkter och byggnader är skonsamma mot yttre miljön, samtidigt som miljön inne i byggnaderna befrämjar hälsa och välmående för dem som vistas där. Under senare år har tack och lov intresset från byggherrar och entreprenörer att bygga rätt ökat markant. Alla vill dra sitt strå till stacken för bättre hållbarhet, minska yttre miljöpåverkan och säkra upp innemiljön för de som arbetar och bor i byggnaderna. När målet är hållbarhet är miljöcertifieringssystem som Svanen ett bra stöd.

Förutom att Svanen används för att miljömärka byggnader, kan leverantörer i byggbranschen Svanenmärka sina byggprodukter. Det gör det enklare att bygga Svanenmärkta hus för då är byggprodukten redan granskad och godkänd och husbyggaren slipper dokumentera detta. När det byggs fler hus, efterfrågas fler byggprodukter vilket i sin tur påverkar underleverantörer. Flera led måste miljöanpassa sin produktion, en påverkan som man brukar kalla för Svaneneffekten.

På så sätt är Svanen unikt som certifieringssystem, säger Stefan Björling, affärsområdeschef för hus och renoveringar på Svanens svenska kontor och dessutom koordinator för Norden.

Svanen används i hela Norden. För närvarande i Sverige är 389 bostadsrättsbyggnader Svanenmärkta, medan 804 är pågående. Motsvarande siffror för hyresrättsbyggnader är 238 respektive 220. Bland småhus är redan 2127 Svanenmärkta.

Vi ser sedan flera år en accelererande utveckling av intresset att Svanenmärka byggnader och det verkar inte avstanna trots dämpad konjunktur, höjda räntor eller byggkostnader. Hållbart byggande är fortfarande en konkurrensfördel, fortsätter Stefan Björling. De senaste tre åren har antalet byggbolag som bygger enligt Svanen mångdubblats och idag bygger mer än hundra byggbolag enligt våra kriterier.

Kemiskt innehåll 

Svanenmärkning lägger stor vikt vid byggmaterialens kemiska innehåll, sammansättning och risken för emissioner. Syftet är att bidra till en mer cirkulär ekonomi genom att inte bygga in skadliga eller olämpliga ämnen. Människor ska må bra och trivas i byggnaden, samtidigt som Svanen värnar om den yttre miljön.

Svanen följer givetvis kemikaliekrav enligt REACH, men även den svenska SIN-listan och flera andra rekommendationer. Svanens organisation – Miljömärkning Sverige – har många skickliga medarbetare och stora resurser när det handlar om kemi och hälso- och miljörisker. I nästa generation av kriteriedokumentet skärps kraven på kemikalier och kemiskt innehåll ytterligare jämfört med tidigare. Hela byggbranschen stramar åt och här hjälper Svanen till.

Helhetsperspektiv 

För de byggnader som kandiderar för att få märkning tillämpas ett livscykelperspektiv, det vill säga det omfattar många aspekter och baseras till stor del på livscykelanalyser. Svanen ställer krav som handlar om bland annat energianvändning, höga krav på hållbarhet (till exempel certifierat trä), hänsyn till yttre miljö och kvalitetssäkrad byggprocess.

Beträffande klimatbelastning har kraven skärpts och vidgats. Om exempelvis alternativ betong används som ger mindre klimatavtryck, premieras detta genom ytterligare poäng. Klimatkraven beaktar också aspekter som byggnadens flexibilitet och demonterbarhet, vilket håller nere resursförbrukningen den dag det är dags för hyresgästanpassning eller ombyggnad.

Ett Svanenmärkt hus ger goda möjligheter till återanvändning och återvinning. Kraven inom detta område breddas betydligt i kriteriedokument generation 4. Detta gäller också biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Obligatoriska krav och poängkrav 

Ett byggprojekt måste klara kraven enligt kriteriedokumentet, vilket fungerar som manual. I den nya versionen måste projektet klara 42 obligatoriska krav och dessutom samla poäng inom 23 poängkrav. För att bli godkänt måste byggprojektet få ihop ett visst antal poäng. Slutbetyget är antingen godkänt eller icke-godkänt.

Huvudmannen som ansöker om Svanenmärkning kan vara en byggherre, ett byggföretag, en fastighetsägare eller hustillverkare (inklusive modulhus). Denna huvudman kallas licensinnehavare.

Denne måste se till att ett antal roller besätts i byggprojektet för att klara insatserna fram till färdig licens. Rekommendationen är att använda sig av en Diplomerad Svanensamordnare, som är utbildad av Svanens organisation. Denna står alltid till licensinnehavarens tjänst med en personlig rådgivare som finns med under hela processen.

”Husteamet”

Glädjande nog vill alla byggare göra rätt, men de behöver hjälp under byggprojektets gång, fortsätter Stefan Björling. På vårt kontor finns ”Husteamet” som handlägger inskickad dokumentation och stöttar projekten.

Huvudmannen för byggprojektet – licensinnehavaren – måste i tidigt skede ta hänsyn till och planera för obligatoriska krav och poängkrav, speciellt rutiner för information och utbildning samt för inköp av material. Projektets personlige rådgivare gör en eller flera kontrollbesök på bygget för att se att allt är som det ska.

Tiden från ansökan om licens till färdig licens beror givetvis på det specifika projektet, men ett riktmärke är mellan 6 månader och två år. Den som blir godkänd kan sedan i sin marknadsföring gå ut med att byggnaden är Svanenmärkt. Miljömärkningsprocessen har dessutom genererat en loggbok som kan användas under drift och förvaltning av byggnaden.

Ingen återcertifiering 

Svanen har inget krav på återcertifiering av byggnaden, därför att Svanens krav enbart gäller nyproduktion. Varje Svanenmärkt byggnad har kontrollerats på plats och är i grunden mycket bra. Svanenmärkta hus efterfrågas av byggherrar, entreprenörer och konsumenter, och med deras motivation och drivkraft i grunden är antagandet att de också kommer att förvalta byggnaden på ett hållbart sätt.

Lansering av generation 4

Det nya kriteriedokumentet har godkänts av Nordiska miljömärkningsnämnden. Det dröjer dock till 15 maj innan den nya portalen, som ska underlätta arbetet och möjliggöra en helt digital arbetsgång, kommer att öppnas. Då ska allt vara på plats. För dem som önskar certifiera ett kontorshus – vilket alltså är en ny möjlighet – går det redan nu att göra ansökan. När det gäller generation 4 för småhus, flerbostadshus, skolor och förskolor, får man vänta till 15 maj.

Svanens svenska kontor kommer att arrangera seminarier och kurser, både som introduktion och fördjupning. Med nya generation 4 följer också nya kurser för Diplomerade Svanensamordnare, både för nya samordnare och personer som varit diplomerade för generation 3.

– Jag kan lugna licensinnehavare som använder generation 3 eftersom vi har formulerat övergångsbestämmelser som gör det smidigt för alla parter, avslutar Stefan Björling.

För dessa bestämmelser och uppdaterad info:

www.svanen.se/hus/

Svanenmärkning av en byggnad innebär:

låg energianvändning

hälsosam innemiljö

stränga kemikaliekrav

hårda krav på hållbarhet, certifierat trä

goda möjligheter för återanvändning och återvinning

hänsyn till yttre miljö

kvalitetssäkrad byggprocess

Det är bra att känna till att Svanen har ett särskilt kriteriedokument för att kunna Svanenmärka byggnader som renoveras. Tack vare den märkningen garanteras att byggnaden har:

låg energianvändning efter renoveringen
god innemiljö och låga emissioner av farliga kemikalier
inventerats innan renoveringen och att hälso- och miljöfarliga ämnen och farligt avfall har omhändertagits korrekt

Och att:

byggprodukter, material och kemiska produkter uppfyller höga miljö- och hälsokrav
renoveringen har främjat återbruk av byggprodukter och material

De byggnadstyper som kan vara aktuella att Svanenmärka vid renoveringar är småhus, flerbostadshus, byggnader för skola och förskola samt kontorsbyggnader.