Nyheter

PCB funnet på 8 000 meters djup i Stilla havet

Forskare har hittat miljögiftet PCB i bottenprover på 8 000 meters djup i Stilla havet. Medan organiskt kol bryts ner anrikas i stället långlivat PCB i havsdjupet.

I en ny studie har forskare vid bland annat Stockholms universitet analyserat bottenslam från olika djup i Atacama-graven. Det är ett havsdjup i Stilla havet som sträcker sig cirka 4 200 kilometer längs med Perus och Chiles kuster, och som mest har ett djup på drygt 8 000 meter. I samtliga analyserade prover som forskarna tagit, på djup ner till 8 085 meter, har de funnit miljögiftet PCB.

– Atacama-graven ligger i ett område med relativt hög produktivitet av plankton i ytvattnet, vilket leder till transport av organiskt material ner till havsdjupets bottenslam när planktonen dör. När plankton och annat organiskt material sjunker till botten för det med sig miljögifter som gärna binder till fett och organiskt kol, säger Anna Sobek, professor i miljökemi vid Stockholms universitet och huvudförfattare till studien.

Många miljögifter är långlivade, vilket betyder att det tar lång tid innan de bryts ner i miljön. Detta gör också att de kan transporteras långa sträckor och därmed spridas till platser långt ifrån där de använts och släppts ut. PCB är ett sådant miljögift. PCB användes i stora mängder från 1930-talet till 1970-talet. Det förbjöds i stort sett globalt i mitten av 1970-talet. Trots det finns PCB fortfarande kvar och cirkulerar i miljön.

PCB kan anrikas i havsdjupet
Miljön i en djuphavsgrav är speciell. Graven fungerar som en ansamlingsplats för nedfallande dött organiskt material, både från vattenpelaren och via skred på havsbotten. I djuphavsgraven ansamlas därför mycket organiskt kol som består av exempelvis döda plankton och där finns ett aktivt mikrobiellt samhälle som bryter ner det organiska materialet.

– I vår studie såg vi att bottenslammet på de djupaste platserna i Atacama-graven hade en lägre andel av lättnedbrutet organiskt kol. Vi såg också att i bottenslam djupare ner i graven var det högre koncentrationer av PCB per gram organiskt kol. Det är en effekt av att slammets organiska kol bryts ner, men PCB som är mer långlivade finns kvar och kan därför anrikas, säger Anna Sobek.

Dåligt med data från havsgravar
Sedan tidigare finns det inte mycket data om miljögifter i djuphavsgravar. Två tidigare studier har visat på förvånansvärt höga koncentrationer av PCB och likande miljögifter i djur som lever i bottenslammet.

– I framtida studier kommer vi att studera även upptag i bottenlevande djur för att försöka förstå hur miljögifter sprids och kan påverka näringsväven i havets djuphavsgravar. Vi kommer också att studera hur det mikrobiella samhället i djuphavsgraven eventuellt kan bidra till nedbrytning av vissa miljögifter, säger Anna Sobek.

Bakom studien står forskare vid Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Syddansk universitet, Århus universitet, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology och Tokyo University of Marine Science and Technology.

Läs artikeln i Nature Communications: Organic matter degradation causes enrichment of organic pollutants in hadal sediments