Nyheter

Miljöbyggnad iDrift – bra stöd vid renoveringar – visas under Renoveringsdagarna

Mot bakgrund av den rådande konjunkturen kommer vi under en period att se en bygg- och fastighetsbransch till stor del inriktad på renoveringar och ombyggnationer. Många projekt utgörs av energirenoveringar och här bidrar höga energipriser och hållbarhetsambitioner till att driva på.

Under renoveringsdagarna presenteras certifieringssystemet Miljöbyggnad iDrift. Bakgrunden till att SGBC tagit fram systemet är att omsorg om det befintliga beståndet är avgörande både för driftsekonomi och miljö. Nittio procent av de byggnader vi har idag kommer att stå kvar om så där 50 år. Ambitioner på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, får inte stanna vid nybyggda fina ”flaggskepp”. Hållbarheten hos de befintliga byggnaderna måste säkras och utvecklas. Det är här de stora besparingarna finns.

Nulägesbild

SGBC:s certifieringssystem Miljöbyggnad iDrift är avsett för befintliga byggnader, minst 3 år gamla. Systemet ställer en rad obligatoriska krav samt krav på poäng i valfria kriterier. Som betygsnivåer används brons, silver och guld.

Att certifiera sitt hus ger en bra nulägesbild av hållbarheten. Om nivån brons klaras är man säker på att uppfylla lagkrav och lite till.

– Miljöbyggnad iDrift kan både då och senare användas som inspiration. Systemet pekar på många områden för att uppnå bättre hållbarhet, berättar Amanda Axelsson, operativ chef för Miljöbyggnad iDrift hos SGBC. Fastighetsägaren kan överväga åtgärder inför kommande renoveringar och uppdatera sin underhållsplan.

En byggnad certifierad med Miljöbyggnad iDrift måste bekräftas genom en rapport varje år och omcertifieras var femte år. Fem år kan vara en lämplig tidsram för att jobba med energieffektivisering och andra förbättringar.

Även fastigheter med bra hållbarhetsprestanda redan i utgångsläget har stor nytta av certifiering. Systemet är inspirationskälla för ytterligare tekniska åtgärder. Dessutom är den aktuella versionen av Miljöbyggnad iDrift breddad vad gäller mjuka värden, som ekologisk och social hållbarhet. Hit räknas exempelvis biologisk mångfald och information till brukarna.

Ny version

I slutet av förra året lanserades version 2.0 av Miljöbyggnad iDrift, som innehåller många nyheter. Indikatorn Utemiljö har breddats med biologisk mångfald.

För indikatorn Avfall är det nytt att man kan få valfria poäng om matavfall kan sorteras separat i byggnaden, om restavfallet mäts respektive om fastighetsägaren har rutiner för att minska avfallsmängderna.

Beträffande energiprestanda kan byggnaden få ett extra poäng om den tillhör top 30 % och två poäng för top 15 %, nationellt eller regionalt.

Nya versionen av Miljöbyggnad iDrift linjerar med EU-taxonomin vad gäller energi. Lägre energiförbrukning bidrar till taxonomins första miljömål (Climate change mitigation). Andra målet (Climate change adaptation) tar sig uttryck i obligatoriskt krav på Riskanalys avseende översvämningar, och valfri poäng för Klimatrisk- och sårbarhetsanalys, där flera typer av risker ska beaktas, samt bedömning av anpassningslösningar för att minska klimatriskerna.

Värt att notera är att certifieringssystemet bredvid en rad mätbara och tekniska kriterier alltså har många ”mjuka” kriterier, exempelvis valbara poäng för att tillgängliggöra information för brukarna, formulerade hållbarhetsmål, erbjudande av flexibla utrymmen, delningstjänster, uppföljning av brukarnas upplevelse av termisk komfort, yta och verktyg för cykelreparationer, samt undersökning av kringliggande kulturmiljö och att resultatet presenteras för brukarna.

– Kanske är det önskvärt i många fall att förvaltare breddar sin roll från det rent tekniska och ekonomiska, menar Amanda Axelsson. För fastighetsägaren kan detta i förlängningen bli en konkurrensfördel som gynnar även ekonomin.

Under Renoveringsdagarna presenteras Miljöbyggnad iDrift av Amanda Axelsson tillsammans med Lotta Werner Flyborg som är vd för SGBC. Renoveringsdagarna genomförs i Stockholm 31 maj – 1 juni.

Foto: Jürgen Diermaier