Nyheter

Moody’s bekräftar Vasakronans rating med betyget A3

Den starka ratingen bygger som tidigare på Vasakronans högkvalitativa fastighetsportfölj, en hög andel hyresgäster med offentlig verksamhet, goda finansiella nyckeltal samt den starka kopplingen till bolagets ägare Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.

Moody’s lyfter särskilt fram bolagets höga andel miljöcertifierade fastigheter i sin analys. Förutom lägre driftkostnader ser Moody’s att miljöcertifierade fastigheter säkerställer att beståndet är långsiktigt attraktivt och konkurrenskraftigt. Per den 31 december 2022 var 93 procent av förvaltningsbeståndet miljöcertifierat varav 88 procent fick betyget LEED Guld eller högre.

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag och en av de största emittenterna bland företag på den svenska och norska kapitalmarknaden. Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet uppgår till cirka 188 miljarder kronor. Bolagets finansiella målsättning är att ha en så diversifierad finansieringsstruktur som möjligt, både avseende löptider och finansieringskällor. Sedan ratingen togs upp 2018 har finansieringen breddats ytterligare mot nya obligationsinvesterare i Europa och Asien.

Per den 31 december 2022 uppgick Vasakronans totala skuld till cirka 77 mdkr med en genomsnittlig kapitalbindningstid om 5,7 år. 54 mdkr av skulden utgjordes av icke säkerställda obligationer fördelat på åtta valutor. 85 procent av obligationerna var gröna.

Klicka här för att läsa Moody’s Vasakronan Credit Opinion i sin helhet.

Foto: Vasakronan/Walk The Room