Nyheter

Transportföretagen kommenterar regeringens besked om Fit for 55

Transportföretagen välkomnar regeringens besked på dagens presskonferens om Fit for 55, men anser att mer måste göras.

– Vi välkomnar att regeringen presenterar långsiktiga förutsättningar för transportsektorn som fokuserar på gemensamma EU-åtgärder i stället för nationella särbestämmelser. När EU är enade blir påverkan mycket större än om Sverige agerar på egen hand. Vi gratulerar därför det svenska ordförandeskapet för dessa framgångar och uppskattar den tydliga inriktningen från regeringen att den gröna omställningen måste gå hand i hand med EU:s konkurrenskraft, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Tina Thorsell betonar att regeringen nu måste få rätt styrmedel på plats

– Transportsektorn behöver affärsmässiga förutsättningar för att klara klimatomställningen. Våra företag kommer vara motorn i omställningen och för transportsektorn är en ännu snabbare elektrifiering en stor del av svaret för att nå de högt ställda målen. Nu behövs en översyn och justering av de nationella klimatmålen samt av befintliga nationella styrmedel, så att de bättre harmonierar med EU:s styrmedel kopplade till klimatpolitiken. Vi anser också att en sådan översyn ska inkluderar ett framtidsperspektiv. För att påskynda elektrifieringen så handlar det bland annat om att bygga ut laddinfrastrukturen på publika och privata platser, säger Tina Thorsell i en avslutande kommentar.

Vad är 55 %-paketet?

55 %-paketet är en samling förslag som syftar till att se över och uppdatera EU-lagstiftningen och införa nya initiativ med syftet att se till att EU:s politik följer de klimatmål som rådet och Europaparlamentet enats om.

Varför 55 %-paketet?

55 %-paketet syftar på EU:s mål att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent senast 2030. Syftet med det föreslagna paketet är att anpassa EU:s lagstiftning till målet för 2030.

Syftet med paketet är att tillhandahålla ett sammanhängande och stabilt ramverk för att uppnå EU:s klimatmål – ett ramverk som

leder till en rättvis och socialt jämlik omställning

upprätthåller och stärker EU-industrins innovation och konkurrenskraft samtidigt som lika villkor säkerställs gentemot ekonomiska aktörer i tredjeländer

stärker EU:s ställning som den som går i bräschen i den globala kampen mot klimatförändringarna

På bilden: Tina Thorsell, samhällspolitisk chef