Nyheter

Befäster sin miljöledande roll inom transportbranschen

Nu släpper Best Transport sin hållbarhetsredovisning för 2022 och den visar tydligt att last mile-aktören fortsatt är ledande i transportbranschen inom miljöområdet. Fossilfria leveranser, innovativa tech-lösningar och satsningen på en emissionsfri fordonsflotta har resulterat i att företaget de senaste två åren nära på halverat sitt klimatavtryck.

Under det senaste decenniet har Best Transport varit transportbranschens ledstjärna inom miljöområdet. Redan 2020 började last mile-aktören ställa om verksamheten till fossilfria leveranser,något som fick ringar på vattnet och gjorde att fler transportörer började lyfta fram miljön som ett viktigt fokusområde. Nu fastslår Best Transport sin roll som marknadsledande inom miljöområdet – i företagets hållbarhetsredovisning framkommer att hela 99,23 procent av leveranserna som utfördes av bolagets fordonsflotta under 2022 var fossilfria.

För att säkerställa fossilfria leveranser har Best Transport ett system för drivmedelsrapportering som innebär att en drivmedelsrapport registreras vid varje laddnings- och tanktillfälle. Regelbundna och slumpmässiga stickprovskontroller genomförs också för att säkra att fordonen kör fossilfritt.

– Att vi kan redovisa 99,23 procent fossilfria leveranser är en otrolig och uppseendeväckande bedrift som har krävt tydlighet, målinriktade aktiviteter och daglig uppföljning. Jag vill rikta ett stort tack och en eloge till våra anslutna åkerier som har gjort en fantastisk insats, säger Jonas Wahlström, Head of CSR på Best Transport.

Ett av Best Transports långsiktiga miljömål är att till 2030 halvera koncernens CO2-avtryck, ett mål som transportbolaget redan nu är nära att uppnå. Den årliga klimatredovisning enligt GHG-protokollet som Best Transport genomför visar att företagets konsekventa hållbarhetsarbete och omställning till fossilfria leveranser inneburit en total minskning av CO2-utsläpp om 2 696 ton under 2022, vilket är en minskning med 36,3 procent jämfört med föregående år. Sedan 2020 har Best Transport därmed nära på halverat sin klimatpåverkan.

– Klimatredovisningen ger oss ett tydligt kvitto på att våra gedigna insatser inom hållbarhetsområdet får en omedelbar positiv effekt på miljön, vilket är väldigt glädjande. Samtidigt som jag är oerhört stolt över det vi uppnått hittills är det viktigt att förstå att vi inte stoppar här. Hållbarhetsarbetet är en kontinuerlig process och vi på Best Transport kommer fortsätta att arbeta mot en mer hållbar framtid för oss och för våra kunder, säger Niklas Knight, Koncernchef på Best Transport.

Transportbolagets framtida fordonsflotta ska vara emissionsfri, varför Best Transport under de senaste åren har investerat i elfordon. Alla möjliga typer av elfordon, allt ifrån elmoped till tung ellastbil, har utvärderats gällande allt ifrån trafikledning och optimering till laddnings- och räckviddsupplevelse för att säkerställa optimala investeringar.

Genom sitt tech-dotterbolag Best Labs utvecklar Best Transport nya innovationer som kommer miljön till gagn. Bland annat har bolaget Europas mest avancerade trafik- och ruttoptimeringsteknologi.

– Sedan Best Transport startades har samordning och samtransport varit företagets ledstjärna för att korta ner transportsträckor och sänka bränsleförbrukningen. Genom Best Labs kan vi ytterligare höja samlastningsgraden och öka effektiviteten i fordonsflottan. Även om våra leveranser är fossilfria är det viktigt att hushålla även med de förnybara bränslena och där är vår trafikplattform en nyckel till att kraftigt sänka bränsleförbrukningen, avslutar Niklas Knight.