Nyheter

Projektet Näcksrosen: CO2e-utsläppen från stomme + grund 40 procent lägre jämfört med konventionell lösning

I anslutning till det som planeras bli Jordbros nya centrum uppför Sveafastigheter 367 hyresbostäder i två etapper samt en förskola. För att minska klimatpåverkan slimmas betongkonstruktionerna. Sedan väljs klimatförbättrad betong och armeringsjärn som är framställda med lägre klimatpåverkan. CO2e-utsläppen från stomme + grund blir cirka 40 procent lägre jämfört med konventionell lösning.

Projektet som benämns Näckrosen fick bygglov före 1 januari 2022 och därför föreligger ingen skyldighet att göra klimatkalkyl och lämna klimatdeklaration. Sveafastigheter arbetar ändå sedan en tid ambitiöst med klimatfrågorna och utför klimatberäkningar.

– Vi vill ha kontroll på hur mycket klimatpåverkan vi orsakar och kunna minska utsläppen av växthusgaser över tid, säger Åsa Hansson, projektchef hos Sveafastigheter. Ett mål är att komma ner till 216 kg CO2e per kvadratmeter till år 2030.

De kvadratmetrar som siffran relaterar till är ljus BTA, dvs. bruttoarea i utrymmen med fönster.

Betong och armeringsjärn

För att minska klimatpåverkan från projekt Näckrosen tillämpas flera grepp. Betongkonstruktionerna optimeras. Exempelvis slimmas bärande väggar och utförs 180 mm tjocka i stället för 200 mm. Detta minskar behoven både av betong och armeringsjärn. Klimatförbättrad betong (med inslag av masugnsslagg) från Thomas Betong används. En klimatkalkyl i tidigt skede visar att utsläppen från betongstommen (inklusive bärande väggar) och grund minskar 170 ton CO2e, räknat på hela projektet.

Som armering väljs armeringsjärn med hög andel återvunnet material och tillverkade i en process som använder grön el. Detta medger ett minskat utsläpp på 987 ton CO2e för hela projektet. Optimering av konstruktionen samt val av betong och armering gör att stommens klimatpåverkan blir 179 kg CO2e/kvm Atemp, vilket är ca 40 procent lägre än för en konventionell lösning. Kalkylerna kommer att revideras och förfinas under projektets gång.

Sveafastigheter använder programmet/databasen Prodikt för att beräkna klimatpåverkan.

– Vi gör klimatkalkyler i alla nyproduktioner. Förutom lagkraven att ta med stomme, innerväggar och klimatskärm i beräkningen, ska vi bredda oss till flera delar av byggnaderna, fortsätter Åsa Hansson.

Husen i Näckrosen kommer att förses med solcellspaneler för produktion av fastighetsel. Solceller är numera standard i företagets nyproduktioner. Sveafastigheters byggnader i Näckrosen kommer att certifieras med Miljöbyggnad nivå Silver.

– Vi har ambitionen att klara minst Silver i alla nyproduktioner. Tidigare följde vi Miljöbyggnads krav utan att göra den formella certifieringen, men framöver satsar vi på att också slutligt certifiera, det är viktigt för finansieringen av projekten, avslutar Åsa Hansson.

Totalentreprenad

Hanssons Hus Entreprenad AB (H2) bygger de två kvarteren på totalentreprenad. Som byggkonstruktör anlitas BTKon. Prefabelement levereras av Conresta där Direct Space utför konstruktionsarbetet.

– Sedan 2016 har vi svarat för flera bostadsprojekt på uppdrag av Sveafastigheter och nu är det aktuellt med två stora bostadskvarter i Jordbro, berättar Jacob Juntorp, som tillsammans med kollegan Oskar Landström på H2 är projektledare och platschef för bygget. Detta ska certifieras med Miljöbyggnad nivå Silver. Sedan tidigare är vi vana att arbeta enligt kraven i Miljöbyggnad.

Som tidigare nämnts läggs extra ansträngning för att få ner klimatpåverkan, inte minst från betongkonstruktionerna som normalt har mycket stor påverkan. Husens bottenplattor samt källarväggarna i det ena kvarteret platsgjuts, medan resten av konstruktionen baseras på prefab. Grön betong (nivå 1) från Thomas Betong används, och dessutom grön armering.

– Förutom detta optimerar vi konstruktionen och slimmar dimensionerna, fortsätter Jacob Juntorp. H2 med inte minst vår vd Rikard Hansson har länge engagerat sig i denna fråga, att få ner dimensionerna och därmed också klimatpåverkan.

Gällande det aktuella projektet kan exempelvis nämnas bottenplattorna till garagen under jord. Plattorna ska ha fall mot avlopp. Vanligtvis schaktas en plan grund som underlag, men i detta fall schaktas även underlaget med fall, vilket innebär att bottenplattan får samma tjocklek överallt och betongvolymerna minskas.

FAKTA

Byggtid: oktober 2021 – maj 2024

Byggherre: Sveafastigheter Bostad AB

Byggentreprenör: Hanssons Hus Entreprenad NCC

Arkitekt: Kirsch + Dereka Arkitekter AB

Kostnad: ca 950 Mkr