Nyheter

”Forskaren” certifieras med både LEED och WELL

Med närhet till Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset, uppförs ”Forskaren”. Stadsdelen Hagastaden är redan en smältdegel för forskare verksamma inom medicin och hälsa. I och med ”Forskaren” tillförs ett center för Life Science.

Den runda byggnaden som expanderar uppåt ska rymma 24500 kvadratmeter flexibla kontorslokaler, laboratorier och gemensamma ytor. Arbetsytor kommer att hyras ut till aktörer inom Life Science. Den första hyresgästen blir Elekta som flyttar huvudkontoret hit.

Bottenplanet blir öppet och offentligt, och här ska Tekniska museet inreda en filial, där allmänheten ska kunna ta del av vad som händer i forskningsvärlden.

Certifieringar

Planen är att certifiera byggnaden enligt LEED för högsta nivån Platinum och dessutom certifiera med WELL nivå Gold. Som grund för miljökraven tillämpas inte enbart de två certifieringssystemen. Stockholm Stads krav tillgodoses också, liksom byggherren Vecturas egna målsättningar. Inte minst väljs material som ger lägre utsläpp av CO2e i värdekedjan.

– Vectura vill vara ledande när det handlar om minskad klimatpåverkan och cirkularitet, säger företagets projektledare Sherko Eliassi. Vi valde LEED för dess höga krav på styrning av hållbarhetsarbetet. Systemet täcker en lång rad miljöindikatorer, är internationellt och har hög trovärdighet.

Certifieringsarbetet inleddes mycket tidigt i projektet, innan programhandlingen låg klar. Maria Nordberg från Polygon Sverige AB anlitas som LEED AP (Accredited Professional) och WELL AP. Hon finns med under hela projektet.

För dokumentation och samling av bevis för certifieringarna görs samordningsvinster mellan LEED och WELL. Man drar nytta av den Cross Walk som finns, det vill säga en färdig rutin för samordningen. Alla produkter och material registreras i Byggvarubedömningen. Den är en viktig datakälla, liksom naturligtvis den 3D-modell som används i projektet.

Ytterligare motiv till LEED

Vectura valde certifieringssystemet LEED bland annat också mot bakgrund av:

Kvalitetsstyrning av byggnaders utformning, prestanda och förvaltning

Stödjer grön finansiering

Transparent 3:e partssystem ger trovärdighet

Förenklar kommunikationen av vad hållbarhet kan vara i och med märket/lika krav överallt/paketlösning i stället för att kommunicera dussintals olika krav

– Godkänd LEED-certifiering innebär inte bara en plakett utan ett långsiktigt hållbart certifieringssystem, säger Sherko Eliassi. Vi vill bli ledande inom klimat och cirkularitet och för att nå den visionen behöver vi använda objektiva och transparenta verktyg som 3:e partscertifieringar är. Beträffande ”Forskaren” siktar vi på Platinum.

Den andra certifieringen – WELL – är inriktad på hälsa, välbefinnande och mjuka värden. Detta inkluderar både krav på den fysiska miljön och på förebyggande insatser och behandlingar som främjar välmående.

– WELL kan ses som ett syskon till LEED då det finns många förankringar och samordningskrav dem emellan, fortsätter Sherko Eliassi. För oss är WELL ett viktigt komplement i det övergripande hållbarhetsarbetet och fokusområdet ”Innovation för människor” där just hälsa och välbefinnande står i fokus.

Stomme och klimatskärm

För ”Forskaren” används LEED Core & Shell (CS). Denna variant är liksom New Construction (NC) avsedd för kommersiella byggnader. I byggnader där större delen ska användas av hyresgäster och där dessa styr projekteringen efter eget koncept – som självklart ska uppnå Vecturas standard och kravställning enligt certifieringen på system och byggnad – är CS det bästa valet. Hyresgästerna får guidelines om vad de måste tänka på vid projektering och förvaltning, vilket ger ett valbart poäng i LEED. Ett axplock på vad dessa guidelines innehåller är fastighetsenergi respektive information om livsmedel som tillhandahålls i lokalerna.

Energisystem

”Forskaren” försörjs med fjärrvärme och fjärrkyla. På taket monteras solcellspaneler som beräknas producera nästan 100 MWh/år, vilket motsvarar 2,6 procent i besparad årlig energikostnad.

Uppvärmning sker genom ridåvärmare, luftvärmare, takvärmare, markvärme och golvvärme. Allt kommer att förses med energieffektiva funktioner. Tre huvudsakliga AC-system ska betjäna byggnaden. Tilluft förs via aktiva VAV tilluftsbafflar med inbyggda ställdon för kyla och luft, närvarogivare, temperaturgivare och flödesmätning. Ventilationssystemet får funktion för nattkyla med kall uteluft och nattdrift med aktiv kylförsörjning.

Hissarna blir regenerativa och armaturerna snålspolande. Värmepumpar används för återvinning av värme. El från solcellerna används för fastighets-el.

För projektet gäller BBR 28 och där är kravet på primärenergi 90,5 kWh/kvm och år (Atemp). Med en säkerhetsmarginal på 15 procent beräknas man klara 64,5. Det innebär i så fall 29 procent under BBR.

Klimatavtryck

Förutom med energin arbetar Vectura med ytterligare åtgärder för att sänka klimatavtrycket.

– En del i LEED är att minska klimatavtrycket med 10 procent jämfört med en ’normal’ byggnads baseline. Detta uppnås i ”Forskaren”, berättar Sherko Eliassi.

Exempel på åtgärder och vilken minskning de medger (kg CO2e/kvm BTA):

Optimering av betongstomme (6)

Fönster och dörrpartier av återvunnen aluminium (16)

Konstruktionsstål med återvunnet stål (30)

Contiga prefab med hög andel slagg (13)

Anläggningscement Bio i grundläggning (19)

Vattenhushållning

Krav ställs på val av blandare till WC och kontorspentry men även i restaurangen. I duscharna i omklädningsrummen kommer ny teknik att användas i form av Orbital Shower som återanvänder vatten (Orbital Systems). Under planteringarna på taket läggs ”Grodan” för att samla upp regnvatten. (Grodan PP = skivor av stenull.)

Utformningen av yttertaket i övrigt och gröna inslag i ”Forskaren” är intressanta. Det övergripande designkonceptet är att skapa en byggnad som är öppen, inbjudande och enkel att navigera i. Ljus, taktila material som trä, sten betong och glas används både ute och inne.

– Begreppet biofilia bygger på idén att människor har en affinitet till naturen, berättar Sherko Eliassi. Exponering inför bilder av naturen kan hjälpa till att påskynda läkning och återhämtning, öka positiva känslor och minska negativa. En biofiliplan finns för projektet som beskriver hur det införlivar naturen genom miljöelement, belysning och rumslayout.

De gröna ytorna på taket och kring byggnaden utformas för att öka den biologiska mångfalden, med inhemska växter som klarar sig utan permanent bevattning. För att minska energibehovet och även byggnadens klimatavtryck har även solceller planerats in på de ytor som inte kan nås och beträdas. Gröna inslag inne i byggnaden är ytterligare en del i arbetet enligt den biofila planen.

Slutligen kan nämnas att byggnaden är konstruerad för att kunna demonteras och delarna återbrukas. Ett exempel på detta är att moduler används, vilka fasaderna består av. ”Forskaren” bidrar därmed även till begreppet Cirkularitet.

LEED, WELL och Byggvarubedömningen – Zengun som entreprenör

Zengun är totalentreprenör för bygget. Företaget utför ofta uppdrag i samverkan med beställaren, så även för uppförandet av ”Forskaren”. Denna samverkan samt omständigheten att Zengun kom in tidigt i projektet (systemhandlingsskede) skapade goda förutsättningar att få in och följa upp inte minst kraven som LEED- och WELL-certifieringen ställer. Zenguns hållbarhetschef Caroline Hill och hållbarhetsansvarige David Sundberg är företagets miljösamordnare i projektet. De hjälpte till med att bland annat tolka kraven och se till att konsulterna fick med dessa i projekteringen.

– Vi har sedan återkommande kontakt med både ekonomi och byggproduktion. Bland annat ser vi till att underentreprenörerna får rätt kravspecar för att alla miljökrav ska klaras, berättar David Sundberg. Vi följer upp val av produkter och val av lösningar.

Miljösamordnarna följer upp och kontrollerar kraven. Ett typexempel är krav på högsta vattenflöde i kranar, där en användare inte får spräcka totala vattenbudgeten. Kompromisser måste ibland ingås. För byggprodukter kontrolleras bland annat WELL- och LEED-krav på emissioner av flyktiga organiska föreningar, att data finns och att de klarar LEED-krav. Produkterna måste också klara Byggvarubedömningen.

– När en produkt som inte klarar Byggvarubedömningen ändå måste väljas, görs en avvikelsehantering, något som vi ägnar ganska mycket tid åt. Men notera att en hel del miljökrav är skall-krav som det inte går att göra avkall på, fortsätter David Sundberg.

Det är sedan byggets produktionsledning som har ansvar för att det som byggs görs precis som det har projekterats.

Övergripande miljösamordnare för hela projektet är Maria Nordberg från Polygon. Hon fungerar även som WELL AP och LEED AP.

LEED Core & Shell

Tidigt i projektet var tanken att certifiera med LEED New Construction, men i det läget fanns inga hyresgäster, vilket gjorde det omöjligt att ha rådighet över hyresgästanpassning av lokalerna. Därför används i stället LEED Core & Shell. För att säkra upp hållbarhetsarbetet långsiktigt även för hyresgästerna kommer dessa att få guidelines, som kan användas i verksamheten, vid lokalanpassning och ombyggnader. Tanken är att hyresgästerna samtidigt ska ges möjlighet att certifiera sina lokaler, med hjälp av bland annat dessa guidelines.

FAKTA

Byggtid: 2021 – 2024

Byggherre: Vectura Fastigheter AB

Totalentreprenör: Zengun AB

Arkitekt: 3XN A/S

Fasadentreprenör: Staticus

Foto: Siarhei Thor