Nyheter

Hälsocertifieringssystemet WELL – analys av dess användning i befintlig kontorsbyggnad

Text: Johan Hamberg och Emelie Isaksson

Miljöcertifiering av byggnader har stor betydelse för att minska våra fastigheters påverkan på miljön. När systemen skapats har det gjorts med syftet att skapa och utveckla fastigheter som ska minska miljöpåverkan och vara klimatsmarta.

Miljöcertifieringssystemen bedömer till största del hur byggnaden presterar, och inte lika mycket välmående och hälsan för de som brukar den. International WELL Building Institute insåg att ett separat system som fokuserar på människan behövdes och skapade 2014 hälsocertifieringssystemet WELL Building Standard. WELL är ett certifieringssystem för byggnader med målet att sätta människan och miljön i fokus.

Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Sweco och syftet är att undersöka hur man kan gå till väga för att certifiera en befintlig byggnad med WELL, samt om och hur WELL skiljer sig mot de andra certifieringssystemen. Metoden i studien är intervjuer med representanter från näringslivet och en direkt observation. En litteraturstudie har genomförts om WELL och andra system som används i Sverige.

Med hjälp av detta har ett resultat tagits fram som kan hjälpa företag och fastighetsägare förstå vad WELL innebär och hur det kan användas på befintliga byggnader.

Johan Hamberg och Emelie Isaksson genomförde examensarbetet som sista moment i det treåriga Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet.

Kontroll av HVAC-prestanda

Av de totalt 11 indikatorer som finns i WELL, antas fem indikatorer vara enklare att uppnå och två vara svårare att uppnå. I de resterande fyra finns det både lätta och svåra indikatorer att ta poäng i. Slutsatsen av studien är att det viktigaste är att kontrollera byggnadens HVAC-prestanda, för att veta hur man ska gå till väga med de utmanande indikatorerna.

Tiden är den största skillnaden i förvaltningen mellan WELL och andra certifieringssystem, vilket beror på två faktorer; årliga uppföljningar och bristande kunskap. Slutsatsen som kan dras är att det främst beror på WELL:s 24 obligatoriska krav, där ett flertal ska redovisas och rapporteras varje år. Studien visar även att en svensk version av WELL inte kommer att konstrueras inom den närmaste framtiden.

Referens:

Hälsocertifieringssystemet WELL. Examensarbete av Johan Hamberg och Emelie Isaksson. Uppsala universitet, Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. 2022.

Johan Hamberg och Emelie Isaksson genomförde examensarbetet som sista moment i det treåriga Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet. Handledare var Marcus Nystrand, vid den tiden hos Sweco. Johan Hamberg arbetar nu med projekt- och byggledning hos AFRY och Emelie Isaksson som VVS-konsult på Helenius Ingenjörsbyrå.

Foto: lixiao496168