Nyheter

Saint-Gobain Sweden presenterar framstegen inom hållbarhet under 2022

Saint-Gobain Sweden AB, en del av den världsledande byggkoncernen Saint-Gobain, lyfter nu sina hållbarhetsframsteg under 2022 i rapporten: ”Hållbarhetsåret 2022 – Vi bygger och möjliggör hållbarhet”. Underlaget är en del av den gemensamma rapporten för samtliga Saint-Gobain bolag i Sverige. Den ger en inblick i företagets hållbarhetsarbete under det gångna året och presenterar ett antal av de åtaganden, aktiviteter och resultat som genomsyrat 2022.

Saint-Gobain Sweden AB med varumärkena Dalapro, Gyproc, Isover och Weber har en stark nationell förankring med hela 85 procent av sina sålda volymer producerade i Sverige. Bolaget har ett ambitiöst klimatmål som innebär att man ska reducera sina egna klimatutsläpp samt utsläpp i värdekedjan med 40 procent till 2030 jämfört med 2017 (Scope 1-3). Resultatet av 2022 visar en minskning av de absoluta utsläppen av växthusgaser i bolaget med 14 procent jämfört med 2017.

– Saint-Gobain Sweden AB är mobiliserat och engagerade i att uppfylla det vi åtagit oss i vår färdplan för hållbarhet. Som ledande inom lätt och hållbart byggande i Sverige förstår vi vårt ansvar av att ha tydliga åtaganden. Vi litar på vår förmåga att få det att hända. Under 2022 fortsatte vi att arbeta mot våra mål och jag är stolt över att vi lyckats minska våra klimatutsläpp enligt plan, säger André Limon, CEO Saint-Gobain Sweden AB.

Fyra fokusområden

Verksamheterna i bolaget arbetar i enlighet med den globala koncernens åtaganden, men även med de hållbarhetsfärdplaner som införts i respektive verksamhet. I dessa formuleras i linje med Fossilfritt Sverige, ambitiösa men realistiska mål till 2030, för att kunna bli klimatneutrala till år 2045. För att nå dit arbetar man enligt fyra fokusområden:

1. Innovativa och cirkulära lösningar
2. Ansvar hela vägen
3. Kunskap och framtidstro
4. Hållbart agerande – i alla lägen

Övergång till förnybara bränslen och minskat uttag av vattenresurser

Hållbarhetsåret 2022 listar viktiga genomslag och satsningar inom respektive fokusområde. Till exempel gjordes flera tester och satsningar för en framtida övergång till förnybara bränslen på anläggningarna. Weber i Sala använder numera endast förnybar energi för att driva maskiner, fordon och till uppvärmning av byggnader. Scanspac har gjort sig oberoende av fossila bränslen och producerar med hjälp av solceller ett elöverskott som kan distribueras ut i samhället. Isover har under 2023 ställt om till 50 procent certifierad biogas i produktionen med målet att på sikt byta ut all naturgas till förnybar energi.

I linje med bolagets övergripande mål om att reducera uttaget av vatten med 50 procent till 2030 har Isover även arbetat intensivt med sin Water Roadmap, som består av projekt med fokus på effektivisering och recirkulation av olika vattenflöden på anläggningen.

Först i världen att producera gipsskivor med 100% förnybar energi

Ytterligare exempel på genomslag under året är Gyprocs fabrik i Bålsta. Där blev man under ett fyra dagar långt test den första fabriken i världen att producera 300 000 kvadratmeter gipsskivor med biogas och el från vattenkraft. Testet gav underlag för att i framtiden kunna övergå till biogas för flera av koncernens gipstillverkare. Gyproc undertecknade även Länsstyrelsen Uppsalas hållbarhetslöfte för en mer positiv utveckling för miljön, och genomförde under året nio av elva definierade åtgärder.

Ökad återvinning av materialspill

Likväl har man tagit vara på produktionsspill i större utsträckning än tidigare. Webers fabrik i Kvidinge återvinner både eget materialspill och det materialspill som kommer i retur. Och via tjänsten Isover Retursystem sker insamling av glassullsspill från byggarbetsplatser, som materialåtervinns till bland annat CE-märkta Isover Kretsull, en 100 procent återvunnen lösullsprodukt med minimerad klimatpåverkan.

Större andel återvunnen plast i förpackningar

Under året har affärsenheterna inom Saint-Gobain Sweden även påbörjat övergången mot återvunnen plast i sina förpackningar. Dalapros hinkar består sedan tidigare av 90 procent återvunnen plast, och nu följer de andra varumärkena efter. Skiftet kommer att ske under 2023 med målsättningen att samtliga förpackningar i bolaget ska bestå av minst 50 procent återvunnet material år 2030.

Webers strävan att erbjuda marknaden produkter för ett hållbart byggande och hälsosam inomhusmiljö resulterade i att man under 2022 räknade till 41 golvavjämningsprodukter med certifieringen Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Den bästa garantin för att en produkt uppfyller marknadens krav på låga emissioner.

Saint-Gobain Sweden inspirerar och utbildar branschen

Utöver det egna hållbarhetsarbetet vill Saint-Gobain Sweden även inspirera och påverka andra aktörer till hållbart agerande. Detta görs bland annat genom webinarier, utbildningar, samarbeten och branschinitiativ

­– Denna rapport beskriver tydligt de framsteg som vi har gjort under 2022. Jag är väldigt stolt över att få vara med på Saint-Gobain Swedens resa mot klimatneutralitet, och över alla våra initiativ som främjar cirkulära produkter, förpackningar och lösningar på marknaden. Men också vårt engagemang i branschinitiativ, lokala sociala initiativ och arbetet med nödvändiga förändringar i hela värdekedjan tillsammans med våra kunder och leverantörer, säger Armina Nilsson, Sustainability Manager, Saint-Gobain Sweden AB.