Nyheter

Stenullsisolering återvinns när Skanska Fastigheter bygger prestigeprojekt

Hållbarhet och cirkularitet är högt prioriterat för prestigeprojektet Sthlm02 Studion i Hammarby Sjöstad. Beställare är Skanska Fastigheter och målet är att uppnå LEED, Platinum som är den mest krävande nivån i miljöledningssystemet. Ett steg i arbetet är att återvinna allt stenullsspill.

– När ROCKWOOL presenterade möjligheten att minska avfallsmängden genom deras återvinningsservice tackade vi snabbt ja, säger Sofie Hjort som är Projektchef på Skanska Fastigheter.

Just nu växer ytterligare en byggnad fram i det kreativa klustret Sthlm New i Hammarby Sjöstad. Projektet är en mindre variant av föregångaren Sthlm01 och kallas för Sthlm02 Studion.

Det är ingen slump att Skanska har valt att återvinna all stenull från ROCKWOOL i projektet. Sthlm02 satsar mot att uppnå LEED Platinum och då är återvinning ett delkrav. Återvinningsservicen, som heter Rockcycle, kan generera poäng i både LEED och andra certifieringar som till exempel Miljöbyggnad 4.0 och BREEAM.

För att nå högsta nivån i miljöledningssystemet LEED krävs det att byggnaden uppnår 80 poäng eller mer. Då behöver varje detalj i byggprocessen granskas och optimeras ur hållbarhetsperspektiv.

– Därför var det självklart för oss att utvärdera fördelarna med Rockcycle. Vi gjorde en uppskattning kring vad det skulle kosta i förhållande till de miljömässiga fördelarna och då blev beslutet enkelt. Nu återvinner vi både byggisoleringen från ROCKWOOL och undertaksplattorna från Rockfon, berättar Sofie.

Samarbete med återvinningsföretag

Rockcycle är en återvinningsservice från stenullsproducenten ROCKWOOL, som innebär att spill och rivningsmaterial från byggarbetsplatser samlas in och hanteras för att sedan gå in i den vanliga produktionen igen vid ROCKWOOLs fabriker. Det återtagna materialet kan bli till vilka nya ROCKWOOL produkter som helst. Samarbete sker med etablerade återvinningsföretag för att säkerställa professionell hantering, i det här projektet har återvinningen skett genom Wiklunds och Stena Recycling. ROCKWOOL och Rockfon ingår i samma koncern och båda varumärkena erbjuder återvinning via Rockcycle. Produkterna som ska återvinnas kan därför även skickas tillbaka och återvinnas vid en och samma fabrik.

Rent praktiskt innebär Rockcycle att stenullsisoleringen från ROCKWOOL sorteras separat ihop med spill från Rockfons produkter.

– Det kräver extra noggrannhet med ytterligare en fraktion men vi ser att det har fungerat väldigt bra ute på byggarbetsplatsen. Vår avfallspartner sköter all hantering och logistik samt har kontakt med fabriken som ska ta emot materialet, säger Sofie Hjort.

”Handlingsplan klimat” utvärderar nya initiativ

Hållbarhet och cirkularitet ligger högt på dagordningen inom Skanska. Koncernen har antagit målet om klimatneutralitet 2045 i hela värdekedjan. Där är åtgärder och nya initiativ för minskat klimatavtryck och ökad cirkularitet oerhört viktiga.

– Alla initiativ som dyker upp i projektet utvärderas enligt en process som vi kallar Handlingsplan Klimat. Där utvärderar vi olika klimatfrämjande åtgärder relaterade till kostnad och klimatnytta och det var där vi granskade på vilket sätt Rockcycle kunde bidra”, säger Sofie Hjort.

När det gäller produkternas klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv är Miljövarudeklarationer/ EPD:er viktiga. Sofie berättar att Skanska uppmanar sina leverantörer att ta fram EPD:er för så många produkter som möjligt.

– Utan EPD:er blir det extremt svårt att utvärdera projekten. Vi på Skanska Fastigheter har som mål att sänka Co2-utsläppen med 10% per år i byggprojekten och i det arbetet behöver vi EPD:er som verktyg, berättar Sofie.

ROCKWOOL erbjuder produktspecifika EPD.er för samtliga produkter i sortimentet. Tack vare skiftet till fossilfria bränslen vid tre av fyra nordiska fabriker under 2021 har produkterna inom byggisolering i genomsnitt halverat sitt klimatavtryck och kraftigt förbättrat sina EPD:er.

Beställarens roll är viktig

Sthlm02 Studion har visat vikten av tydliga mål för att minska klimatavtrycket i byggprojekt. Sofie poängterar att beställaren tidigt behöver tydliggöra för byggorganisationen vilka krav som finns kopplat till hållbarhet. Annars är risken att nya initiativ inom exempelvis återvinning bortprioriteras för att spara tid eller pengar på kort sikt.

Inflyttning för hyresgästerna i Studio02 sker under Q1 2024 och projektchefen kan konstatera att det hårda arbetet har gett resultat.

– Det ser just nu ut som att vi kommer uppnå LEED Platinum och det är vi oerhört stolta över, avslutar Sofie Hjort.

Läs mer om projektet Sthlm02:

här 

och få mer information om:

 Rockcycle här!