Nyheter

Ny märkning ska visualisera skogsfastigheters klimatnytta

Ludvig & Co Fastighetsförmedling lanserar nu, som första fastighetsförmedlare i Sverige, en märkning som synliggör hur mycket kol en skogsfastighet binder. Märkningen, som visualiseras på fastighetsannonserna, blir ett nulägesmått på den klimatnytta som skogsfastigheten bidrar till och därmed visar potentialen på skogen utifrån ett klimatperspektiv. Syftet är att ge ytterligare en dimension till investeringsbesluten hos fastighetsköpare liksom marknadsföringen hos säljaren

Skogen utgör en viktig del i ekosystemet då den bland annat binder in mycket koldioxid som annars bidrar till växthuseffekten i atmosfären. På så sätt begränsar den också Sveriges klimatpåverkan. Ludvig & Co Fastighetsförmedling som är Sveriges största förmedlare av skogsfastigheter vill med märkningen visa hur skogsfastigheten bidrar till vår gemensamma miljö.

– Intresset för att äga skog är mycket stort bland annat eftersom det ger möjlighet att själv kunna påverka sin investering utifrån den målsättning man har med innehavet. Vi ser ett ökande intresse för att aktivt bruka skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vår märkning blir därför en viktig parameter att väga in för att kunna ta ett välgrundat beslut inför investeringen – detta gäller såväl företagare som privatpersoner, säger Peter Calderon, Affärsområdeschef Ludvig & Co Fastighetsförmedling.

Ett nytt sätt att marknadsföra skogsfastigheten

Säljare av skogsfastigheter hos Ludvig & Co Fastighetsförmedling kommer från och med juni 2023 att kunna välja om de vill presentera hur mycket kol skogsfastigheten binder genom märkning på fastighetsannonsen. Klimatnyttan på skogsfastigheten beräknas utifrån skogsbruksplanen och dess åtgärdsförslag.

– Med detta vill vi erbjuda ett nytt sätt att marknadsföra sin skogsfastighet på som ligger i tiden. Kolmärkningen utgör ett komplement till övrig information runt en skogsfastighet som bonitet och virkesförråd och förenklar sökandet för köpare som efterlyser fastigheter utifrån storleken på kolinbindningen. Vår förhoppning är att detta även ska höja värdet på skogsfastigheterna, berättar Mikael Sillerström, Fastighetsmäklare på Ludvig & Co Fastighetsförmedling.