Nyheter

Gröna städer är viktiga för framtiden – EU-delegater träffas i Malmö den 14–15 juni

Europas städers och tätorters snabba gröna omställning brådskar och den byggda miljön är central. Det är i våra livsmiljöer som en rad samhällsutmaningar, som klimatförändring, minskad biologisk mångfald och ojämlik folkhälsa, möts och måste hanteras.
Målet med konferensen är att dela kunskap och metoder, visa upp goda exempel, inte minst i Malmö, och tillsammans tänka nytt kring vad framtidens hållbara livsmiljöer kan vara. 140 experter från 27 länder är inbjudna och det är öppet för alla att delta digitalt.
– Utmaningarna är komplexa och den gröna omställningen löser vi inte med enbart tekniska verktyg, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt vid Boverket och ordförande för Rådet för hållbara städer. Det är först när vi också integrerar estetiska, sociala och kulturella värden som vi kan skapa långsiktigt hållbara städer och samhällen.
Konferensen tar avstamp i internationella målsättningar och initiativ som Agenda 2030, den Urbana Agendan för EU, EU:s Gröna giv och New European Bauhaus. Syftet med konferensen är att flytta fram positionerna för den gröna staden och hur visionen om den gröna staden måste kopplas samman med andra initiativ. Detta gör vi tillsammans – civilsamhälle, offentlig sektor, näringsliv, finansiella institut och lärosäten.
Konferensen arrangeras av Landsbygds- och infrastrukturdepartementet i samarbete med Boverket och SLU Tankesmedjan Movium, och i samverkan med myndigheterna i Rådet för hållbara städer, Malmö Stad med flera.