Nyheter

Sweco om vattenbristen: kommunerna måste agera tidigt

Redan nu råder rekordvärme och tidig vattenbrist på flera håll i landet. Frågan är uppe på regeringens dagordning, och kommunerna har tagit över släckning av skogsbränder från MSB. Just vattenbristen är en av de saker som allmänheten oroar sig över mest vid en ihållande värmebölja, visar en undersökning* beställd av Sweco Sverige.

Swecos råd till kommunerna är att agera tidigt och långsiktigt.

– Efter elbristen kommer vattenkrisfrågan behöva hanteras. Okunskap om resurser och hantering är ett problem både på individ- och samhällsnivå. Om inte kommunen vet hur mycket vatten som kommer användas och hur mycket som kommer finnas tillgängligt, har vi ett problem. Vi får inte vänta med åtgärder tills dagen vi vrider på vattenkranen och inget kommer, säger Martina Söderström, divisionschef på Environment & Planning, Sweco.

Vattenbrist kan bero på olika saker, i olika kommuner. Ibland uppstår brist på grund av för liten tillgång på vatten, i andra fall har vattenverket för låg kapacitet att producera vatten i tillräcklig mängd när förbrukningen går upp.

Kommunerna behöver mäta vattennivåer och flöden, beräkna framtida behov och undersöka nya tekniker för att magasinera vatten för långsiktig vattenförsörjning. Utöver en beteendeförändring bland medborgare behövs en omställning i våra företag, där vi prioriterar vilken typ av vatten som ingår i tillverkningsprocesser och ser över hur detta vatten kan återanvändas. Mycket av Sveriges dricksvatten används i industrin, där det kan gå utmärkt att använda renat avloppsvatten för vissa processer.

– Vi behöver börja fundera mer kring hur vi använder vårt vatten. Att fylla poolen med dricksvatten från trädgårdsslangen kan inte alltid vara en självklarhet. Och externa hot och andra resursbrister i samhället gör det mer angeläget att vara självförsörjande som land. Har vi inte vatten som räcker till djurfoder och spannmål kan vi inte producera kött, mjölk, grönsaker eller bröd. Vi behöver lyfta blicken från våra gräsmattor, säger Martina Söderström.

Swecos vattenexperter föreslår tre åtgärder som kommunerna bör sätta in för att skapa en långsiktigt hållbar vattenförsörjning:

Kartlägg långsiktigt vattenbehov – hur mycket växer kommunen?

Kontrollera och följ upp hur kommunens vattentäkter mår – mät nivåer och flöden och försök förutse vattentillgång  

Magasinera och bevara vatten – möjliga våtmarker eller infiltrationsanläggningar  

*Om undersökningen Svenska allmänhetens inställning till värmeböljor

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sweco. Syftet är att undersöka målgruppens oro inför framtida värmeböljor. Undersökningen är genomförd via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Detta innebär att resultaten är generaliserbara till den aktuella målpopulationen.

Undersökningen visar bland annat att allmänheten oroar sig mest över ökad brandrisk i skog och mark (82 procent) och vattenbrist (74 procent) som effekter av en ihållande värmebölja.

Foto: Matthias Fischer