Nyheter

Norconsult gör förstudie av supercykelstråk

Malmö stad har höga hållbarhetsmål och jobbar aktivt med att förflytta pendlingen in till staden från bil till kollektivtrafik och cykel. Nu ska Norconsult genomföra en förstudie som utreder hur Malmö bäst bygger ut sitt cykelnät.

Supercykelstråket ingår i det så kallade storstadspaketet, vilket syftar till att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i Sveriges tre storstadsregioner. Uppdraget är det femte uppdraget som Norconsult genomför åt Malmö stad. De fyra tidigare uppdragen är kopplade till kollektivtrafik. Uppdraget är att genomföra en förstudie som utreder vilket av två alternativa cykelstråk som ger mest vinning när det gäller gestaltning, kostnad, utrymme och trafiksäkerhet. Cykelbanan kommer att sträcka sig 1,8 km från norra Malmö in till centrala stan.

Cykelstråkets dragning är en het fråga i Malmö då ytan är trång och många trafikslag slåss om den. Dessutom finns det kulturvärden som man måste ta hänsyn till och Malmö kanal som begränsar ytan. En utbyggnad av supercykelstråket ska inte påverka kanalen negativt men är en svår fråga som behöver utredas i detalj innan uppdraget kan gå till detaljprojektering.

Ett supercykelstråk är ett nytt koncept som följer en handbok för enkelriktade cykelbanor och i dagsläget finns inget motsvarande någon annanstans i Malmö. Väljer Malmö stad att bygga detta stråk så kommer man att kunna öka antalet cyklister som pendlar in till centrum till nästan det dubbla, från dagens 10 000 till 18 000 cyklister per dag.

– När man arbetar i ett så här komplext projekt är det värdefullt att ha en aktiv beställare att samarbeta med. Och det har vi verkligen i det här uppdraget, berättar Marcelo Walter.

Förstudien ska levereras 1 mars 2024 och efter politiskt beslut kan detaljprojekteringen påbörjas.