Nyheter

Bussbranschen leder transportsektorns gröna omställning

Busstrafiken i Sverige är nästan helt fossilfri vilket gör den världsledande inom transportsektorns gröna omställning. Men vad kan vi vänta oss av framtiden ifråga om gröna innovationer och ändrade resebeteenden? Vi talar med branschchefen för Sveriges Bussföretag.

I Sverige tankas idag över 85 procent av alla bussar med förnyelsebara drivmedel – och inom den offentligt upphandlade trafiken körs hela 95 procent av bussarna på förnyelsebara drivmedel eller el.

– Den här utvecklingen har i synnerhet drivits på tack vare upphandlingskrav från offentliga myndigheter som beställer trafiken. Dessa krav har i sin tur satt press på busstillverkarna vilket har skyndat på den tekniska utvecklingen för en grön omställning, säger Anna Grönlund, branschchef för Sveriges Bussföretag.

Elvägar utökar räckvidd

Busstrafikens ledande roll idag, innebär också att framtidens resande i mångt och mycket formas i och runt bussbranschen. Anna berättar om några pilottester som högst sannolikt kommer att peka ut kompassriktningen.

– Eldrivna bussar är ju redan i kommersiell drift inom stadstrafiken. Men batteritiden begränsar i nuläget längre resor. Därför görs det tester med elvägar, där fordonen alltså laddas under färd. Ett exempel är Smartroad Gotland där ett laddningssystem har installerats under asfalten på en sträcka mellan Visby och Visby flygplats. Detta demonstrationsprojekt finansieras av Trafikverket och är en del av regeringens satsning för att minska koldioxidutsläpp från den tunga transportindustrin.

Förarlösa bussar på prov

En annan teknisk innovation som på sikt lär bli normen, är autonoma (förarlösa) bussar. När 5G-nätet byggs ut och alla nödvändiga anpassningar har gjorts, kommer vi att få se uppkopplade, självkörande bussar i stadstrafik.

– Det görs redan flera tester i Sverige. Gemensamt för alla dessa projekt är att de pågår inom mindre områden med begränsad trafik. Lagstiftning och infrastruktur är än så länge inte anpassad för dessa fordon – och därför är man ännu bara i teststadiet. Dessutom behöver (AI)tekniken utvecklas ytterligare, så att fordonen blir ännu mer intelligenta och kan känna igen och hantera olika typer av komplexa trafiksituationer, förklarar Anna.

Ökad säkerhet

En annan teknik som både minskar miljöbelastningen och risken för olyckor är geofencing. Det är ett virtuellt staket som gör det möjligt att på digital väg reglerera uppkopplade fordons hastighet, utsläpp och tillträde i särskilda zoner.

– Tillsammans med fordonens alltmer avancerade säkerhetssystem kommer geofencing innebära en ökad trygghet och säkerhet för hela kollektivtrafiken. Geofencing har redan testats på flera orter i Sverige, berättar Anna.

Behövs hållplatser?

Den snabba digitala utvecklingen är också en nyckelspelare när kartan ritas om för framtidens resande inom kollektivtrafiken. När den nya fordons- och vägtekniken vävs ihop med avancerad digital teknik i våra telefoner, blir resorna mer individanpassade.

– Då är tidtabeller och hållplatser inte längre relevanta på samma sätt. Istället kan anropsstyrd trafik bli normen, alltså att det finns en linje men att fordonen endast kör när någon vill åka. Eller så hämtas resenären upp på önskad tid där denne befinner sig, berättar Anna.

Det är även sannolikt att olika transportmedel inom kollektivtrafiken knyts ihop med varandra, så att individen kan åka kollektivt från ”dörr till dörr”. Samverkans- och utvecklingsföretaget Samtrafiken är ett sådant exempel. Företaget sätter fokus på den nationella digitala infrastrukturen utifrån data och standarder för informations-, betal- och biljettflöden.

– Samtrafikens tjänster är ett av flera exempel på lösningar som ökar kollektivtrafikens attraktionskraft, samtidigt som de möjliggör att upprätthålla kollektivtrafikservice där behoven är relativt små. I förlängningen kan det innebära att hushåll minskar sitt bilberoende vilket är en stor vinst för miljön, menar Anna.

Tillsammans – bäst för miljön

Anna vill avslutningsvis belysa styrkan med bussresor utifrån perspektivet att vi behöver använda energin smartare i framtiden då vi blir allt fler som ska dela på jordens resurser.

– I grunden är det alltid bäst för miljön att resa tillsammans. Därför är busstrafiken ett betydelsefullt och smart verktyg för att öka vår energieffektivitet och prioritera vår energianvändning – både för individen och för samhällen i stort. Detta är viktigt att både resenärer och beslutsfattare känner till och förstår fullt ut.

Läs mer här:

https://mekkatrafficgroup.se/h…