Nyheter

OECD uppdaterar riktlinjer om ansvarsfullt företagande

Den nya uppdateringen av OECD:s riktlinjer för ansvarsfullt företagande för multinationella företag innefattar bland annat uppdateringar gällande klimat och biologisk mångfald. Även riktlinjer kring due diligence, redovisning av ansvarsfullt företagande, ökad transparens, lobbying och korruption är uppdaterade.

I början av juni publicerade OECD uppdaterade riktlinjer för ansvarsfullt företagande för multinationella företag. Riktlinjerna introducerades 1976, de uppdateras kontinuerligt för att anpassas till samhällsutmaningar och utvecklade sammanhang för internationella affärer. De nya uppdateringarna är baserade på erfarenheter från det senaste decenniet. Uppdateringarna är även en reaktion på brådskande sociala, miljömässiga och teknologiska utmaningar som samhället och företag står inför.

Viktiga uppdateringar av riktlinjerna är gjorda inom en rad områden. Bland annat avseende genomförande av så kallad due diligence av effekter och affärsrelationer kopplat till användning av företagets produkter eller tjänster. Därtill omfattar uppdateringen ett bättre skydd för riskutsatta personer och grupper samt riktlinjer för redovisning av information gällande ansvarsfullt företagande. Företag ska dessutom säkerställa att lobbying utförs i enlighet med rekommendationerna. Uppdateringarna innefattar också stärkta rutiner för att synliggöra, effektivisera och säkerställa likvärdighet vad gäller nationella kontaktpunkter för ansvarsfullt företagande.

Riktlinjer för motverkande av all typ av korruption

Uppdateringarna innefattar dessutom utökade rekommendationer för utförande av due diligence vad gäller alla former av korruption. Korruption är en möjliggörare för flertalet negativa effekter inom de områden som riktlinjerna täcker, däribland uppsatta klimatmål. Riktlinjerna slår därför fast att företag ska undvika att delta i någon form av korruption. Som ett led i arbetet mot korruption ska företag utveckla och implementera lämpliga interna kontrollverktyg. De ska även utveckla etik- och compliance-program samt övriga åtgärder för att förebygga, upptäcka och uppmärksamma korruption. Enligt riktlinjerna ska samtliga åtgärder vara riskbaserade och arbetet mot korruption ska omgärdas av transparens. Vidare uppmuntrar riktlinjerna till medvetenhet och regelefterlevnad vad gäller företagets policys och interna kontroller. Till sist ska företag inte tillhandahålla politiska bidrag som inte är förenliga med lag till personer som kandiderar till offentliga uppdrag, politiska partier eller organisationer som är kopplade till dessa.

– Förtydligandet i OECD:s riktlinjer att korruption är en av de faktorer som medför negativa effekter när det kommer till ansvarsfullt företagande på en internationell marknad är välkomnat. Det är ett viktigt steg för arbetet mot korruption. För att säkerställa att multinationella företag bedriver sin verksamhet på ett etiskt ansvarsfullt sätt är det väsentligt att det inte förekommer någon form av korruption, säger Hayaat Ibrahim, generalsekreterare vid IMM.

Ta del av de uppdaterade riktlinjerna:

här.