Nyheter

I starten av solcellseran – stor ökning av ansökningar

Den gröna omställningen tuffar på för fullt i Västra Götaland och allt fler vill anlägga solcellsparker. Mer lokalproducerad, fossilfri el behövs och Länsstyrelsen vill underlätta för de som ansöker – men alla får inte tillstånd.

Sedan oktober 2020 har drygt hundra ansökningar och anmälningar om att sätta upp solceller på mark kommit in till Länsstyrelsen. Antalet ökar och det gör även storleken på anläggningarna, de största är nästan 200 hektar.

– Det är positivt att fler vill satsa på solel, behovet av lokalproducerad, fossilfri el är stort, säger Eva Olsen, chef på enheten för naturärenden.

Avvägning mellan platsens värde och anläggningens nytta

Solceller bullrar inte och medför varken utsläpp, transporter eller störande ljud. Ändå är det många som inte fått sin anmälan eller ansökan godkänd.

– Många vill anlägga på jordbruksmark och det får man bara göra om det verkligen inte finns ett bättre alternativ. Det är ganska höga krav på sökanden att visa det. Vi kan inte heller säga ja om det är en plats med höga kulturvärden och även platser med höga naturvärden kan vara svårt.

Ny företeelse som ska få plats i landskapet

Solceller på mark är en ny företeelse som nu ska rymmas i landskapet och det kan vara svåra avvägningar som ska göras. Lagstiftningen har inte hunnit bli uppdaterad och praxis saknas ännu. Det gör att det kan ta lite tid att hantera ärendena. Eva Olsen är ändå hoppfull när det gäller framtiden.

– Rättspraxis är under snabb utveckling och det finns en del skrivningar i miljöbalkens förarbeten som vi ser att vi kan använda, bland annat om hur begreppet ”brukningsvärd jordbruksmark” ska definieras, hur omfattande en lokaliseringsutredning behöver vara och huruvida även en mindre solelsproduktion kan anses vara av ”väsentligt samhällsintresse”.

Starten på solcellseran

– Det kommer också ny kunskap om solcellsparker, forskning som visar hur man kan anlägga dem så att de gynnar naturvärden. Och även ny teknik som gör att jordbruksmark inte behöver tas ur produktion. Vi är bara i början av den här utvecklingen, starten på solcellcellseran.

Länsstyrelsen har som mål att underlätta för att solcellanläggningar etableras i vårt län och att det görs på ett bra och hållbart sätt. Dialogen med branschen är viktig för att få kunskap om förutsättningar och behov. En avgörande faktor som lyfts i dialogen är den att större anläggningar måste ligga i närheten av en elanslutning med tillräcklig kapacitet.

– Branschen beskriver det här som ett ”nyckelhål” så det är en viktig aspekt för oss på Länsstyrelsen att väga in i våra bedömningar.

Stora och små anläggningar

För mindre anläggningar är det inte elnätet en avgörande faktor på samma sätt. Då kan det istället vara den ganska krävande ansökningsprocessen som blir det största hindret.

– Det är höga krav på vad en ansökan måste innehålla och hur den ska göras, det kan vi inte komma runt men vi vill vägleda och hjälpa den som söker så att det blir så lite krångel som möjligt.

Företag som ansöker om stora anläggningar har oftast tillgång till kompetens för sådana här processer. Men i många fall är det en enskild person, som till exempel en lantbrukare, som vill sätta lite solceller på en del av sin mark.

– Här vill vi bli bättre på att stötta och vägleda. Till exempel genom att fråga efter uppgifter för att kunna göra bra avvägningar i ett ärende, säger Eva Olsen.

– De svåraste ärendena hittills har handlat om avvägningen mellan jordbruksmark och solcellsparker. Det är ibland svåra kompromisser. Men Västra Götaland är ett stort län – vi har plats för både energi- och livsmedelsproduktion, säger Eva Olsen.

Fakta

En hektar är 10 000 kvadratmeter. Det går hundra hektar på en kvadratkilometer.

Ansöka och anmäla – vad är skillnaden? Den som vill anlägga något som väsentligt förändrar naturmiljön behöver först samråda med Länsstyrelsen. Då gör man en anmälan. Man kan också söka frivilligt tillstånd, då blir det först ett samråd, sedan en prövning. Tillstånd kräver alltså mer av den sökande, men ger i gengäld större juridisk trygghet.

Elanvändningen i Västra Götalands län är idag cirka 19 TWh per år. Redan 2030 kommer vi att behöva dubbelt så mycket, för att klara nuvarande industris omställning samt nyetableringar, som de två planerade batterifabrikerna i Mariestad och på Hisingen i Göteborg.

Statistik solcellsparker i Västra Götaland

105 ansökningar och anmälningar har kommit in till Länsstyrelsen sedan 2020 (fram till juni 2023)

Totalt motsvarar de en effekt på drygt 1600 MW.

De 6 största har sammanlagt nästan 1000 MW.

Fått tillstånd: 35 stycken. Totalt ca 130 MW.

Fått förbud: 33 stycken. Totalt ca 470 MW

Under handläggning: 29 stycken.