Nyheter

Harmonisering av gemensamma klimatberäkningskriterier

Ett SBUF-projekt går ut på att harmonisera klimatberäkningskriterier och ambitioner kring klimatprestanda. Bland annat jämförs olika klimatberäkningsmodeller och olika klimatlöften, både på internationell och nationell nivå. I Sverige finns en lång rad lokala och regionala klimatinitiativ, med mycket varierande ambitioner, olika arbetsformer och skilda sätt att beräkna klimatpåverkan.

Projektansvarig för det aktuella projektet är Treano Bygg i Malmö och med Andreas Holmgren som projektledare. Vem som leder projektet är långt ifrån en tillfällighet. Den beräkningsmetod och det arbetssätt som används inom LFM30 i Malmö är det mest ambitiösa och det som flertalet i branschen refererar till. LFM30:s metod för klimatbudget baseras på bland annat LCA-standarder, lagar, regelverk och EU-taxonomin. På många punkter går LFM30 längre än andra. I klimatberäkningen inkluderas hela livscykeln och byggnadsverkets alla delar. Målgränsvärden finns uppsatta och sätt att avbetala återstående CO2e-skuld med stränga regler för kompensation.

LFM30:s metod fungerar både på projekt- och företagsnivå, både för byggnader och för anläggning. Tabellen visar jämförelser mellan LFM30 och Boverkets krav, NollCO2, Miljöbyggnad 4.0 m.fl.

Det aktuella projektet kommer inte att leda fram till en De Facto-standard som kan användas i hela Sverige.

– Vi har förståelse för att utgångspunkterna varierar mellan de olika lokala och regionala klimatinitiativen, säger Andreas Holmgren. Dessa konkurrerar inte med varandra. Vi jobbar i samma riktning.

Projektet har däremot lett fram till en ny version av LFM30 som nu heter 1.7.

Projektet har gynnat en samsyn av terminologi och tolkningar inom klimatberäkningsområdet. Det är viktigt att arbetet för samsyn fortsätter.

Avgörande är sedan beräkningsmetoder som fungerar i praktiken, klimatmål som är stränga men realistiska, att projekt och företag betalar av sin klimatskuld och att man på sikt kan bygga klimatneutralt.

– Om branschen inte själv klarar detta, tror jag att EU kommer att ta över styrningen, menar Andreas Holmgren.

Rapporten ”Harmonisering av gemensamma klimatberäkningskriterier” planeras för publicering i slutet av sommaren. Ett annat aktuellt SBUF-projekt är ”Klimatpositiva grannskap” med målet att utvidga LFM30:s metod till att gälla kvarter och stadsdelar. I metoden inkluderas aspekten att använda grönska som kolsänka.

På bilden: Tabellen visar vad som ingår i LFM30-metoden, jämfört med andra klimatinitiativ och andra krav. OT = Om och Tillbyggnad