Nyheter

Kravställ klimat i upphandlingen

Inkludera klimatpåverkan i upphandlingen och premiera ytterligare sänkning under arbetets gång! Det visar resultaten i ett projekt som finansierats genom SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

I takt med att byggnaders klimatpåverkan ska minskas behöver kravformuleringar ändras så att de i huvudsak pekar på funktionskrav, i stället för tekniska lösningar och material, då detta möjliggör för entreprenören att minska byggnadens klimatpåverkan. Vidare är det fördelaktigt att i de fall där specifika material, trots allt, kravställs så ska kravet kompletteras med en formulering om likvärdighet där även klimataspekten ingår som utvärderingsparameter.

Den kravställning som bedöms ha störst inverkan på att minska byggnadens klimatpåverkan är att inkludera klimatpåverkan i själva upphandlingen, gärna kombinerat med en bonus till entreprenören om klimatpåverkan ytterligare minskas innan överlämning av byggnaden. På detta sätt uppmuntras och tvingas entreprenören att göra kloka och medvetna val längs hela byggprojektets gång för att minska byggnadens klimatpåverkan.

Projektledare är Daniel Johansson på NCC Sverige AB.