Nyheter

ICC svarar på EU-förslag om hur greenwashing ska stoppas

Tidigare i veckan löpte svarstiden ut för att svara på EU-kommissionens förslag till direktiv om styrkande och kommunikation om uttalade miljöpåståenden (”Green Claims Directive”). ICC har inkommit med synpunkter på förslaget.

I remissvaret uttrycker ICC stöd för de starka beviskrav som ställs på miljöpåståenden och för ambitionen att göra miljömärkningar mer robusta och transparenta, men vänder sig kraftigt emot förslagets krav på förhandsverifieringar av påståenden och oproportionerliga sanktioner.

I sin nuvarande utformning med förhandsverifiering av påståenden ser ICC inte att förslaget har möjlighet att leva upp till det övergripande syftet. Risken är att företag på grund av administrativa bördor, kostnader och risken för vittgående sanktioner inte längre kommer att våga och vilja kommunicera om sitt miljö- och klimatarbete.

Resultatet blir då att kommissionens försök att undanröja grönmålning (greenwashing) i stället leder till greenhushing, när företag av rädsla för att göra fel avstår från att kommunicera om sina miljö- och klimatåtgärder, och att de konkurrensmässiga fördelar som företag har av att vidta ambitiösa åtgärder försvinner. På flera punkter är förslagets omfattning otydligt definierad. Det bör även undersökas huruvida förslaget är förenligt med svenska grundlagar, inte minst med hänsyn till myndigheters möjlighet att förhandsgranska påståenden innan publicering.

I svaret för ICC även fram det anmärkningsvärda i att man från Regeringskansliets sida utelämnat flera centrala aktörer från remisslistan. ICC är en av dessa. Detta trots att organisationen sedan 1937 gett ut Marknadsföringskoden, den globala standarden för ansvarsfull marknadskommunikation som i Sverige ligger till grund för bedömningar i så väl självregleringsorgan som i domstolar.

Koden omfattar dessutom sedan många år specifika regler om användningen av miljö- och klimatpåståenden i marknadskommunikation. Inte heller har intresseorganisationerna Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer tillställts remissen. För att säkerställa en reglering som är både genomförbar och uppfyller sitt syfte är en nära dialog med de centrala aktörerna som verkar inom marknadsföringsområdet avgörande.

Frivilliga remissvar publiceras inte på regeringens hemsida. Vi har därför valt att publicera svaren från ICC, Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer nedan.

Remissvar:

ICC Sverige

Sveriges Annonsörer

Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM)

Foto: kien virak