Nyheter

Radon på arbetsplatser uppmärksammas – handbok gör mätning enklare

Under sommaren har ett stort antal medier uppmärksammat att många av landets arbetsplatser har radonhalter över det hygieniska gränsvärdet (200 Bq/m³). Vid radonmätning av cirka 6 000 svenska arbetsplatser hade drygt en tredjedel (34 procent) en radonhalt över gränsvärdet. För att hjälpa fler arbetsgivare att genomföra en säker radonmätning har Radonova tagit fram en kostnadsfri handbok som gör det enkelt att mäta radon på alla typer av arbetsplatser.

Genom att studera Radonovas statistik framgår bland annat att mätningar på arbetsplatser inte alls följer ett lika bestämt mönster var höga radonhalter påträffas som vid mätning av till exempel flerbostadshus. Orsaken är främst att verksamhetslokaler i allmänhet har ett mer avancerat ventilationssystem som kan ge upphov till större lokala skillnader i tryck och därmed ge lokalt höga radonhalter.
Man kan dessutom finna oväntat höga radonhalter oberoende av våningsplan eller var man mäter någonstans. Statistiken bekräftar i det avseendet vikten av att man mäter i tillräcklig omfattning och inte nöjer sig med ett för litet antal mätpunkter.

Arbetsgivarens skyldighet att känna till radonhalten

– Med handboken vill vi göra det enkelt för fler företag att genomföra en tillförlitlig radonmätning. Handboken är översiktlig och ger handfasta tips på hur man ska gå till väga. Från beräkning och beställning av radondosor till utplacering, tolkning av mätresultat och rapportering. Den förutsätter inga förkunskaper och ska ses som ett stöd för arbetsgivare och fastighetsbolag med kommersiella lokaler att följa strålskyddslagen, säger Johan Olsson, Radonovas expert på arbetsplatsmätningar.

Handboken är gratis och kan laddas ner här»

Strålskyddslagen i korthet

Referensvärdet för radon i Sverige är 200 Bq/m³ utryckt i årsmedelvärde. Årsmedelvärdet får man fram genom att placera ut radondosor på arbetsplatsen. Om 200 Bq/ m³ överskrids har arbetsgivaren skyldighet att anmäla det till Strålsäkerhetsmyndigheten och vid behov genomföra åtgärder för att sänka radonhalten. Det enskilt högsta värde som Radonova hittills uppmätt på en arbetsplats är 6 430 Bq/ m³ uttryckt i årsmedelvärde.

Därför mäts radon på våra arbetsplatser

Radon är en hälsorisk som efter rökning är den vanligaste orsaken till att människor drabbas av lungcancer. Globalt beräknas varje år 230 000 människor drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon. I Sverige är motsvarande siffra cirka 500 människor. Därför bör människans exponering för radon kontrolleras och hållas på en så låg nivå som möjligt.

Läs mer och beställ arbetsplatsmätning:

här»

För mer information om radon och radonmätning besök:

https://radonova.se