Nyheter

Därför spelar IoT en viktig roll för att uppnå hållbara arbetsplatser

IoT-system (Internet of Things) besitter en betydande potential att medverka till en potentiell minskning av de globala utsläppen av växthusgaser med upp till 15 procent före år 2030, enligt en rapport som publicerats av Ericsson. I takt med den ökande globala uppmärksamheten kring hållbarhet, riktar många organisationer nu sina blickar mot den roll de kan och bör anta för att nå sina hållbarhetsmål. Inom området för arbetsplatsdrift är det av vikt att yrkesverksamma aktivt engagerar sig i denna diskussion.

Verkligheten är att den konstruerade miljön bidrar till så mycket som 40 procent av de totala globala koldioxidutsläppen. Därmed står arbetsplatsteam inför en betydande möjlighet att guida sina organisationer mot vägval som har en påtaglig påverkan och främjar en ökad hållbarhet.

Trots att ESG-mål blir etablerade, står utmaningarna kvar

Majoriteten av företagen justerar redan sina affärsmodeller och verksamheter för att förbättra sin hållbarhetsprestanda. Faktorer som varumärke, rykte, intressentvärden samt hälsa och säkerhet driver dessa ansträngningar. Med införandet av nya regler kring miljö, samhälle och företagsstyrning (ESG) i flera länder, är organisationer även tvingade att prioritera hållbarhet.

En nyligen genomförd global forskningsstudie om incitamenten bakom investeringar i företagens ESG bekräftar ESG:s betydelse på dagordningen. Drivkrafterna kan variera, men det är uppenbart att det finns en gemensam inriktning mot att lyfta fram ESG-åtaganden, erbjuda ESG-relaterade tjänster till kunder, samt öka öppenheten och ansvarsskyldigheten. Intressant nog uppgav 43 procent av tjänsteleverantörerna att deras kunder har efterfrågat ESG-förslag.

Forskningen pekar även på att de flesta organisationer redan har fastställda ESG-mål, men de möter svårigheter när det gäller att mäta och rapportera om resultaten av dessa mål. För att främja ESG-förbättringar och uppnå verkliga förändringar krävs djupgående insikter. Dessutom måste organisationerna anpassa sig till skärpta lagkrav som rör klimatrisker, avkarbonisering och sociala nyckeltal.

Data spelar den mest avgörande rollen för framgångsrik omsättning av ESG-ambitioner till praktisk handling

Speciellt IoT har framträtt som en av de ledande teknologiska drivkrafterna som möjliggör för arbetsplatsledare samt tjänsteleverantörer att påskynda den digitala omvandlingen för att forma mer hållbara arbetsplatser och tjänster.

Enligt den senaste Green Quadrant-rapporten från Verdantix, som behandlar IoT för smarta byggnader, ökar organisationer sin användning av IoT för att effektivt ta itu med viktiga strategiska mål. Främsta användningsfall för IoT inkluderar optimering av utrymmesutnyttjande, övervakning av energiförbrukning och efterlevnad av tillgänglighetskrav, samt proaktiv hantering av tillgångar och underhållsbehov.

Det är tydligt att många företag fortfarande har svårt att få en noggrann bild av sin energianvändning, då de huvudsakligen förlitar sig på högnivådata från räkningar och övergripande mätare på byggnadsnivå. Därutöver behöver de etablera processer för att beräkna sina koldioxidutsläpp. Genom att använda IoT-baserade tekniklösningar för mer detaljerade mätningar erbjuds datadrivna insikter som leder till driftseffektiviseringar och identifiering av möjligheter. Dessa lösningar tillhandahåller även förbrukningsdata som kan användas för rapportering i enlighet med regler och standarder för energiprestanda och koldioxidavtryck.

Skapa hållbara arbetsplatser med IoT-aktiverad mjukvara

För att effektivt styra organisationens hållbarhetsinitiativ krävs en solid grund. Det innebär att kunna samla in exakta energi- och användningsdata i realtid från de enheter och tillgångar som är i fokus för förbättring. IoT möjliggör sedan för organisationer att samla in och analysera den omedelbara informationen som behövs för att etablera mål och nyckeltal (KPI:er). Dessutom ger tillgång till historisk data organisationer möjligheten att finslipa protokoll och reducera risker.

Särskilt om din organisation innehar en betydande portfölj av arbetsplatser eller genomför flera IoT-initiativ som involverar olika intressenter, kan frågan uppstå om hur man hanterar dessa initiativ samtidigt som man behåller kontrollen över händelserna på arbetsplatserna. I dessa situationer kan en plattformsansats vara lämplig för att hantera de olika IoT-initiativen på ett samlat sätt.

Genom att använda en IoT-drivande plattform kan flera fördelar uppnås, särskilt när man går bortom enskilda lösningar och behöver hantera en blandad portfölj av både ägda och hyrda arbetsplatser. Genom att utnyttja företagsnivå IoT-data, integrerat med specialiserad programvara för underhåll, utrymmesoptimering och hållbarhet, kan ledare få en samlad översikt. Dessutom möjliggör detta snabb reaktion på problem och ökad proaktivitet genom att implementera definierade regler baserade på specifika tröskelvärden för energiförbrukning, tillgångsbeteende och utrymmesutnyttjande.

Framtidssäkra dina hållbarhetsinsatser genom att välja den bästa tekniken

Framtiden drivs av IoT. Ledare för arbetsplatser som vill göra skillnad och förbli relevanta på dagens marknad kan inte ignorera IoT-teknikens viktiga roll för att uppnå hållbar arbetsplatshantering.

Vill du veta mer om hur IoT-aktiverad programvara kan stödja din organisation? 

Kontakta Planon för mer information.