Nyheter

Allt större intresse för förebyggande åtgärder mot naturolyckor

Klimatanpassning och förebyggande arbete för att minska risken för skador på grund av naturolyckor blir allt viktigare. Under årets två ansökningsperioder har kommunerna sökt bidrag för sammanlagt mer än 800 miljoner kronor.

Sommarens skyfall, stora nederbördsmängder och höga flöden är exempel på hur angeläget det är att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Och intresset hos kommunerna för att söka statsbidraget för detta arbete är stort.

Den 1:e september stängde årets andra ansökningsperiod och totalt har 31 ansökningar från 25 kommuner inkommit. Sammanlagt uppgår beloppen till cirka 820 miljoner kronor.

Både stora och små projekt

– Vi ser en blandning av stora och små projekt som kommunerna söker för och de omfattar olika typer av risker. Ungefär häften av ansökningarna är inriktade på att förebygga översvämning, och hälften ras och skred. Sen har vi ett par som gäller naturolyckor som kan uppstå som följd av erosion. Det området är nytt för bidraget, erosion lades till förra året i samband med en regeländring, säger Ida Axelsson Wall, samordnare för statsbidraget.

Nu påbörjas handläggning och granskning av ansökningarna. Ofta deltar även SMHI, SGI och SGU för att bidra med expertis när underlaget granskas.

Kommunernas förebyggande åtgärder är ofta komplexa och det krävs i de flesta fall noggranna utredningar som beskriver både riskerna och åtgärderna. Ofta behöver kompletteringar lämnas in och för att MSB ska kunna fatta beslut om statsbidrag behöver dessutom eventuella miljötillstånd vara klara innan bidrag kan beviljas, något som kan förlänga handläggningstiden.

Vad är bidraget till för?

Hos MSB kan kommuner söka statsbidrag till förebyggande åtgärder som minskar riskerna för naturolyckor på grund av översvämning, ras, skred och erosion. Bidrag kan lämnas för upp till 60 procent av kostnaderna för åtgärden. Avsikten med bidraget är att skydda allmänna intressen och samhällsviktig verksamhet. MSB tar emot ansökningar under två perioder per år. I år finns cirka 475 miljoner kronor avsatta för statsbidraget.