Nyheter

Spaning från DXC Technology: Fem sätt på vilka mjukvara kommer att påskynda hållbarhetsarbetet under de kommande fem åren

DXC Technology (NYSE: DXC), ett ledande globalt Fortune 500-bolag inom IT-tjänster, har förutspått fem sätt på vilka mjukvara kommer att bidra till att skapa en mer hållbar framtid under de kommande fem åren.

– Teknik har en överordnad roll i nästan alla aspekter av hållbarhet – från ökad produktivitet, effektivitet och kostnadsbesparingar till övervakning och modellering av framsteg, säger Henrik Hvid Jensen, Chief Technology Strategist, DXC. Som en global ledare inom IT-tjänster ser DXC ett antal avgörande sätt som tekniken kommer att hjälpa oss att driva på en hållbar utveckling under de kommande fem åren.

Det är också något företagen fokuserar på, men som med alla stora förändringar finns också ett antal utmaningar. DXC har tittat närmare på de största utmaningarna bland svenska företag i en undersökning som genomfördes 2023.

Undersökningen visar bland annat:

Att intresset för hållbarhet och cirkulär ekonomi fortfarande ökar, men att företagen har svårt att hitta rätt partner, programvara och expertis som kan hjälpa dem att hantera, mäta och rapportera effekterna av sina ansträngningar.

På samma sätt är bristen på verktyg och intern expertis inom området en utmaning för de flesta företag, oavsett bransch eller omsättning.

Bolag förlitar sig därför ofta på experter inom området för att inleda planeringsprocessen för att välja programvara och verktyg för att mäta sitt hållbarhetsarbete och därmed påbörja företagets hållbarhetsresa.

Denna hjälp är nödvändig för att minska komplexiteten i arbetet med hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Nedan följer fem punkter där DXC ser att tekniken kommer att hjälpa oss att driva en hållbar utveckling under de kommande fem åren.

1. Organisationer kommer att anta affärsmodeller för cirkulär ekonomi

Minskande naturresurser globalt och den ökade exploateringen av dem för att tillgodose den globala efterfrågan har en negativ inverkan på miljön. För att bygga en konkurrenskraftig global cirkulär ekonomi som inte producerar något avfall måste företagen anpassa sina affärsmodeller för att maximera nyttjandet av resurser, utveckla återvinningsbara produkter och återanvända avfall som nya erbjudanden.

– De flesta tänker nog på CO2-utsläpp som en av de första sakerna när man pratar om hållbarhet. Men det tar oss bara halvvägs till klimat- och miljömålen. Den andra halvan kommer från övergången till en globalt konkurrenskraftig cirkulär ekonomi. Därför är det nödvändigt för oss att beakta den cirkulära ekonomin i ännu större utsträckning än vad vi gör nu. Till exempel bör den offentliga sektorn bryta ner sina upphandlings- och användningssilos och ta ledningen i att lägga en grund på vilken innovativa svenska cirkulära företag kan etablera sig och bli ledande inom nästa ekonomi – den cirkulära ekonomin. Samtidigt kommer den offentliga sektorn minska klimat- och miljöpåverkan och sänka kostnaderna, säger Henrik Hvid Jensen och fortsätter.

– Precis som vi har sett born-digital-företag konkurrera ut etablerade företag som inte lyckades anpassa sig till nya digitala affärsmodeller i tid (Onoff, Kodak etc.) sedan 1990-talet, riskerar etablerade svenska företag att konkurreras ut av born-circular-företag som gör sina produkter mer konkurrenskraftiga genom att införliva alla steg i en produkts livscykel (reparation, omfördelning, renovering och återanvändning) i sin affärsmodell.

En av de största utmaningarna med att övergå till en cirkulär ekonomi är att samla in och dela data om en produkt under hela dess livscykel. Digitala produktpass (DPP) erbjuder denna möjlighet och väntas fungera som ett transparent register över en produkts hållbarhet, miljöegenskaper och återvinningsbarhet.

Europeiska unionen positionerar sig som en föregångare på området och förväntar sig att de flesta produkter i regionen kommer att omfattas av DPP-förordningen senast 2030. Det finns betydande överlapp mellan ett företags nuvarande ESG-digitaliseringsinitiativ och de aktiviteter som krävs för att implementera och dra nytta av den ökade synligheten av digitala produktpass. Dessa två aktiviteter bör integreras för att undvika dubbelarbete.

DXC identifierar tre områden där företag bör förbereda sig inom för att dra nytta av när digitala produktpass införs:

Förbered för intern implementering

Utnyttja värdet av samstämmighet, spårbarhet och synlighet genom hela värdekedjan på en aldrig tidigare skådad nivå

Utvinn förståelse och kunskap från den ökade synligheten

Den som inte är cirkulär år 2030 är inte konkurrenskraftig, eftersom varken regeringar eller konsumenter kommer att acceptera avfall.

2. AI kommer att hjälpa till att förvalta naturresurser

AI kommer att bli allt viktigare för att hantera de flesta frågor som rör miljömässig hållbarhet, inklusive biologisk mångfald, energi, transport och förvaltning av agroekosystem. Inom jordbrukssektorn kan AI ge insikter och öka automatiseringen för att minska miljöpåverkan och upptäcka sjukdomar och potentiella angrepp innan grödor eller boskap hotas. Tekniken påverkar inte bara enskilda gårdars produktion, utan data genererar också värdefulla insikter som kan påverka politiska beslut på lokal eller nationell nivå.

– Den cirkulära ekonomin kräver data från hela produktekosystemet, och för många tillverkande företag kommer dialogen med kunder och kundernas kunder att vara en ny färdighet som måste bemästras. Detta ger företagen en mängd data som de måste kunna utnyttja. AI kommer att hjälpa dem i detta avseende, till exempel genom att ge insikter om när en tillverkare bör förutse behovet av maskinreparationer, när reservdelar bör skickas och så vidare, säger Henrik Hvid Jensen.

DXC samarbetar till exempel med det spanska jordbruksministeriet (MAPA) för att omvandla landets jordbrukssektor med hjälp av dataanalys och AI. I ett projekt används AI-algoritmer för att förutsäga skogsbränder genom att utvärdera miljödatakällor som samlats in av MAPA och dess partners. På andra håll hjälper AI jordbrukare att fatta mer välgrundade beslut om vilka grödor som ska planteras och var.

3. AI kommer att öka lönsamheten för förnybar energi

McKinsey uppskattar att den globala kapaciteten för förnybar el kommer att öka med mer än 80 procent från 2020 års nivåer fram till 2026. Till exempel kommer Europa till år 2025 addera cirka 36 miljoner förnybara enheter som solpaneler, elfordon och energilagring till elnätet. Till år 2030 väntas totalt 89 miljoner enheter ha tillkommit.

Automation och dataanalys kan hjälpa till att hantera decentraliserade energikällor, styra överskottsel och flagga för potentiella svaga punkter i nätet innan de blir betydande problem, samt hjälpa elbolag att omdirigera strömmen till där den behövs i realtid.

4. Mjukvarudefinierade elbilar tar över det kommande decenniet

Fordonsindustrin står för nästan en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser och är bidrar därigenom till luftföroreningar i städerna. För att åtgärda detta ser tillsynsmyndigheter i USA och Europa över policyer och inför lagar för att begränsa försäljningen av nya fossilbränslebilar. Som ett resultat av detta har 18 av världens största biltillverkare övergått eller lovat att övergå, antingen helt eller i betydande utsträckning, till elbilstillverkning under de kommande åren.

Elbilar kommer att vara mjukvarudefinierade fordon (SDV) med automatiserade funktioner för att hantera bilen mer effektivt med särskild hänsyn till miljön. SDV-fordon har smart ruttplanering och energioptimering som kan mildra problem relaterade till laddkapacitet och räckvidd.

5. Finansiella system kommer att byggas om för att förbruka mindre energi

Övergången till en mer miljömässigt hållbar verksamhet har högsta prioritet för banker och finansinstitut. Mer hållbar mjukvara, effektivare algoritmer och bättre databehandling är nyckeln till dessa ansträngningar. Den globala gröna finansmarknaden har därför vuxit från 5,2 miljarder dollar år 2012 till mer än 540 miljarder dollar 2021.

Finanssektorn minskar sin energiförbrukning avsevärt genom att effektivare datacenter. Moderniseringen innebär bland annat att man eliminerar dubblerad datalagring, komprimerar och förbättrar datalagringens layout och effektivitet, inför gröna programmeringsstandarder och utnyttjar molnet på rätt sätt. Dessa moderniseringsinitiativ minskar vanligtvis kostnaderna och energiförbrukningen. DXC:s Application Intelligence Engine visar att en korrekt genomförd modernisering kan minska IT-relaterade CO2-utsläpp med 43 %, samtidigt som kostnaderna för teknikrelaterade skulder minskar med 39 % och affärsresultat uppnås 42 % snabbare.

– Vi kan alla se fram emot den dag då hållbarhet är den nya standarden, och programvara kommer att stå i centrum för att hjälpa oss att skapa en klimatsäker och konkurrenskraftig framtid, tillägger Henrik Hvid Jensen.

Digitaliseringens betydelse för hållbarheten

En annan undersökning som nyligen genomfördes bland närmare 200 beslutsfattare i Danmark och Sverige visade att det främsta motivet för organisationer att investera i digitalisering är att hjälpa till att skapa hållbara affärsmodeller, sänka kostnader och förbättra regelefterlevnad.

Data från de tillfrågade verkställande direktörerna och specialisterna i Sverige och Danmark visar att:

77 % av respondenter uppger att digitalisering hjälper deras bolag att göra sina affärsmodeller och processer mer hållbara

76 % uppger att digitalisering möjliggör effektiv hantering av energiförbrukning och hjälper sänka kostnader

75 % uppger att digitaliseringen hjälper dem optimera sin leveranskedja när det gäller hållbarhet och hållbarhetsöverträdelser