Nyheter

Ny studie: Färre än 50 % av företagen förväntar sig att uppfylla målen för koldioxidutsläpp år 2030

Siemens Smart Infrastructure har släppt en ny rapport som ger viktiga insikter om åsiktsspridningen om infrastrukturomställningen. Titeln på studien är “Siemens Infrastructure Transition Monitor 2023: The Great Divide on The Path to Net Zero.”

Data från rapporten visar på bristande samstämmighet kring prioriteringar och det bästa vägvalet mot en koldioxidfri och resurseffektiv framtid. Medan mer än hälften av de tillfrågade är av uppfattningen att infrastrukturomställningen accelererar i deras region, svarar en fjärdedel av deltagarna – ledande befattningshavare från sju stora industrigrupper – att framstegen går ”för långsamt”. 29 procent av de tillfrågade upplever att framstegen är ”samordnade” och 31 procent beskriver dem som ”i fas.”

Syftet med studien var att följa upp aktuell status på infrastrukturomställningen, inklusive utvecklingen inom de system, tjänster, byggnader och strukturer som behövs för att industrier, städer och länder ska fungera effektivt. Data samlades in genom en global undersökning med 1 400 ledande befattningshavare från 22 länder, samt en serie djupintervjuer med ledare och experter.

Matthias Rebellius, styrelseledamot i Siemens AG och vd för Siemens Smart Infrastructure:

– Infrastrukturomställningen accelererar och sätter press på system över hela världen – från energi till transporter och byggnader. Att utveckla världens infrastruktur är av yttersta vikt för att möjliggöra framsteg gällande utfasning av fossila bränslen, resurseffektivitet och socialt välbefinnande. Teknik och digitalisering är avgörande för att uppnå denna omställning på ett smart och hållbart sätt. På Siemens Smart Infrastructure har vi redan tagit de första stegen och skapat innovativa produkter, system, lösningar och tjänster för att försöka lösa de nuvarande och framtida utmaningar som kommer till följd av urbanisering och klimatförändringar.

Företag är under press att minska koldioxidutsläppen från sina affärsmodeller, tillgångar och infrastruktur. Enligt rapporten har nästan hälften uppsatta mål för Scope 1 och 2-utsläpp (47 procent). Endast 40 procent anser att det är troligt att de kommer att uppfylla sina mål för det kommande året och 44 procent förväntar sig att uppfylla sina mål till 2030.

Ett annat viktigt område för företag är deras byggnader. Endast 37 procent av de tillfrågade bedömer sin organisation som mogen eller avancerad när det gäller att förbättra energieffektiviteten i anläggningar och byggnader, och 30 procent säger detsamma för elektrifiering och, eller, utfasning av fossila bränslen för uppvärmning och kylning.

Rapporten visar att teknik och digitalisering är viktiga hävstänger för en framgångsrik infrastrukturomställning. Dessa förväntas ha störst inverkan på utfasning av fossila bränslen, resurseffektivitet och välbefinnande under de kommande tre åren. Tekniker som anses kunna ha störst positiv inverkan inkluderar AI-driven prognostisering och automatisering, virtuell och förstärkt verklighet och 5G-mobilnät.

Enligt nästan hälften av de svarande har digitalisering betydande eller enorm potential att stödja framsteg inom energieffektivitet (48 procent), produktivitet (46 procent) och utfasning av fossila bränslen (45 procent) inom sina organisationer.

Foto: so med