Nyheter

Johanna Rydin på LINK Arkitektur KUL-certifieras

LINK Arkitektur satsar på transformation och hållbar stadsutveckling. De ser kulturhistorisk kunskap som en viktig aspekt i det arbetet och nu har en av deras erfarna arkitekter certifierats som sakkunnig avseende kulturvärden.

I Västra Götaland finns drygt trettio personer som är KUL-certifierade av RISE.

Nu har listan kompletterats av arkitekten Johanna Rydin, som är verksam i framför allt Falköping och Lidköping.

Certifieringen innebär att hon kan vara kontrollansvarig för projekt med kulturhistoriska värden. Utöver rådgivning i tidiga skeden och allomfattande projekt, erbjuder arkitektkontoret också stöd under bygglovsprocesser, till gagn för både projektekonomi, effektivitet och kvalitet.

Viktig kompetens när regionen växer

Regionen sydost om Vänern står inför en större expansion kommande år, mycket tack vare batterifabriken i Mariestad.

I detta sammanhang tror LINK Arkitektur på en hållbar stadsutveckling där flera orter kan växa, samverka och utvecklas.

På platser där mycket av marken redan är bebyggd är transformation ett effektivt och klimatsmart sätt att ta sig an utmaningen. I det arbetet är kulturhistorisk kompetens en nyckel.

– Att transformera befintliga byggnader är ett sätt att både spara på naturens resurser och värna om kulturhistoriska värden. Vi är numera duktiga på att bevara detaljer som gamla kakaleugnar och spegeldörrar i bostadshus från sekelskiftet, men vi behöver även bevaka nyare kvaliteter som t ex industrihistoriska byggnader och folkhemsbebyggelse, säger Johanna Rydin.

Kulturhistorisk kompetens integrerad i gestaltningsprocessen

Fördelen med en arkitekt som stöd i bedömningen av kulturhistoriska byggnader är stor. Arkitekten, som också ansvarar för projektet i övrigt, har stor förståelse för gestaltningen och hela byggprocessen och kan därmed bistå beställarna med en heltäckande rådgivning. LINK

Arkitektur har dessutom tillgänglighetssakkunniga inom organisationen, något som ofta är en faktor när det kommer till att transformera äldre byggnader.

Inte nödvändigtvis dyrare

Bevarandet av detaljer har stor påverkan på helhetsintrycket av en byggnad. De klimatmässiga vinsterna är uppenbara, men inte sällan krockar dessa med ekonomiska intressen.

LINK Arkitektur har dock nyligen transformerat två gamla skolbyggnader i Tidaholm som visar prov på att så inte behöver vara fallet. Slutnotan för projektet blev inte högre, men kvaliteten och resultatet desto starkare.

– Många gånger finns det en uppfattning om att det automatiskt är dyrare att bevara kulturhistoriska värden, men det behöver inte vara så. Det handlar snarare om att vi behöver blir bättre på att förmedla vår kunskap och hitta kreativa lösningar. Det är just därför som processen underlättas av att det är en gestaltande arkitekt som också besitter kulturhistorisk bebyggelsekunskap, avslutar Rydin.

Foto: Monika Manowska